"Det är klart folk reagerar på det"

Lars Kåremyr, kommunekolog i Västervik, är inte orolig för att det nya planprogrammet kommer att påverka den känsliga naturen i områdets nyckelbiotoper.

11 maj 2018 11:30

Inom området finns flera delområden där kommunen tittar på olika frågor inför framtiden. Bland annat är det känt sedan innan att det finns intressenter som vill bebygga delar av Tändsticksberget med bostäder. Det finns även intresse för utveckling av bostäder i området Tändstickan 3, där det i dag ligger ett segelmakeri.

När det gäller Lögareberget vill man utreda förutsättningar gällande infrastruktur, angörning och parkering.

Lars Kåremyr har gått igenom både rapporten från kommunens konsult och den som har lämnats in av konsulten som de boende kring Kulbacken har anlitat.

– Jag tycker att de är ganska samstämmiga. Det är ganska många områden som sticker ut i båda naturvårdsinventeringarna. Deras konsult har hittat lite fler arter än vår gjorde, men annars är de ganska lika, säger han.

Att det finns nyckelbiotoper och andra intressanta naturområden här tycker Lars Kåremyr är uppenbart.

– Men att vi arbetar med ett planprogram betyder inte att det är något som ska exploateras, det innebär bara att vi vill ta ett planmässigt helhetsgrepp om området. Kommunen vill titta på vilken inriktning man tänker sig för området.

Däremot tror han inte att det kommer bli fråga om att göra ett naturresvervat av området.

– Det kommer förmodligen bli någon form av avvägningar i framtiden, men jag är inte orolig för att inte få gehör för att bevara de naturvärden som finns, säger Lars Kåremyr.

Daniel Niklasson är planarkitekt på Västerviks kommun. Han säger att planprogrammet samlar områdena, för att man ska slippa "snuttifiera" inom ett större område.

– Det här är en fortsättning på den fördjupade översiktsplanen för södra Norrlandet. Det vi gör nu är att vi tittar på hur vi i framtiden kan och bör göra med delområdena. Efter planprogrammet följer detaljplaner, säger han.

Han fortsätter:

– Det betyder inte per automatik att vi kommer att tillåta exempelvis bebyggelse. Det hör till att vi undersöker vad man kan tillåta och inte, och hur området ska utformas.

Flera närboende protesterar, hur påverkar det ert arbete?

– Det är en del i själva planprocessen och något som räknas in i den sammantagna bedömningen. Det finns alltid oro inför en sådan här eventuell förändring i närmiljön, det är klart att folk reagerar på det, det är självklart. Vi försöker vara så öppna vi bara kan i det här arbetet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Persdotter Andreas Johansson

Ämnen du kan följa