Debatt om vindkraft och avfallstaxa

Mariann Gustafsson (V) säger nej till vindkraftverk i Tribbhult. "Det är en alltför känslig miljö."
Mariann Gustafsson (V) säger nej till vindkraftverk i Tribbhult. "Det är en alltför känslig miljö."

Västerviks senaste kommunfullmäktigemöte blev plats för en del heta debatter. Något som lyckligtvis inte var så hett var när brandlarmet gick i början av mötet. Det var nämligen bara en brandövning.

Västerviks kommun 25 november 2019 20:24

Tillbaks igen på plats i Västerviks teater och konferens återupptas mötet. 

En debatt uppstår kring Jon Sjölanders (M) interpellation till Marcus Fridlund (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, angående beslutet att införa ett nytt kort- och passersystem på Västerviks gymnasium.

Han frågade varför Komvux och SFI:s elever är undantagna och hur säkerheten säkerställs när kortsystemet inte gäller alla.

Marcus Fridlund förklarar att kortsystemet fungerar så att de elever som behöver ha tillgång till respektive utrymmen kommer in där.

Under eftermiddagen klubbades en ny vatten- och avloppstaxa, med en höjning på fyra procent, igenom. Socialisterna Välfärdspartiet reserverade sig från beslutet.

– Om vi inte gör höjningen, vem ska betala? undrar Conny Tyrberg (C).

Anledningen till höjningen är att vattenledningarna är i stort behov av att bytas ut.

Nästa stora debatt kom med avfallstaxan. Den nya taxan kommer bestå av en grundavgift och sedan en avgift per kärl som används.

Maud Ärlebrant (KD) hade tidigare yrkat om att fullgöra kommunfullmäktiges beslut från i våras att slopa begränsningen av antalet fria besök på återvinningscentralerna och Målserums avfallsanläggning. Här höll alla partier med.

Jon Sjölander (M) uppger att han känner sig osäker på om kommunen är på rätt väg med den aktuella avfallsplanen, men att han böjer sig för bolagets experter, men han yrkar på en uppföljning av effektiviseringen i verksamheten så att ytterligare höjningar kan undvikas.

Förslaget går till votering och bifalls med en marginal på två röster.

Efter det beslutar fullmäktige beslutar att miljö- och byggnadsnämndens budget utökas med 500 000 kronor från resultatutjämningsfonden under 2020 enligt förslaget från kommunstyrelsen.

Nästa förslag är att göra detsamma för barn- och utbildningsnämnden, utöka nämndes budget med 4,6 miljoner kronor från fonden.

Här ges förslag på tilläggsyrkanden som alla får avslag, några för att de först behöver beredas och yrkandet från M om ramförskjutningar för 2020 anser presidiet är en helt egen fråga.

Fullmäktige röstar om grundförslaget, som tas utan tillägg.

Även den föreslagna vindkraftsparken i Tribbhult debatteras. Här är V och SD överens om att området bör skyddas. Fullmäktige går dock på KS linje och säger ja till de 26 vindkraftverken.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa