Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har gjort tillsyn på Psykiatriska kliniken vid Västerviks sjukhus. Tillsynen är en del i ett nationellt tillsynsprojekt angående tvångsåtgärder inom psykiatriska tvångsvården

IVO skriver i sitt beslut att de medicinska bedömningarna, som görs i samband med fastspänningar, inte sker i enlighet med gällande lagstiftning. IVO menar att kliniken inte säkerställer att patienten får en god vård.

– IVO ser allvarligt på att vårdgivaren inte följer rådande lagstiftning avseende personliga bedömningar av patient som är långvarigt fastspänd, och förutsätter att vårdgivaren vidtar åtgärder för att komma tillrätta med ovannämnda brist, skriver IVO i beslutet.

Christian Jansson, verksamhetschef för Vuxenpsykiatri norr, ser inte IVO:s beslut som kritik.

– Det saknas en uttrycklig bestämmelse i lagar och föreskrifter.

IVO:s beslut är omfattande och innefattar långa stycken om JO:s tidigare beslut och Socialstyrelsens riktlinjer.

På psykiatriska kliniken i Västervik görs alltid den första bedömningen av patienten av överläkaren.

– På kvällar och nätter har överläkaren jour. Den första bedömningen görs av överläkaren, men vi tolkar det som att ansvaret kan delegeras till sjuksköterska på plats, säger Christian Jansson och tillägger att IVO:s beslut självklart kommer att diskuteras vidare av överläkargruppen.

IVO bedömer att klinikens systematiska kvalitetsarbete för att begränsa användningen av tvångsvård fungerar bra och att kliniken också genomför egenkontrollersamt har ett system av rapportering till Socialstyrelsen och IVO. Verksamheten har också ett barnperspektiv