Den intagne – som menar att anstalten bör ha haft brevet i minst 17 dagar innan han själv fick ta del av det – anmälde anstalten för det inträffade liksom för brister i dokumentationen av privata tillhörigheter.

Bakgrunden är denna: När den intagne skulle lämna in ett antal privata föremål i anstaltens förråd, däribland 100 CD-skivor, fick han ett kvitto där det stod ”diverse CD-skivor, antal 1” i stället för det exakta antalet skivor.

Justitieombudsmannen (Riksdagens ombudsmän) har nu gjort sin bedömning och kommit fram till att Kriminalvården, anstalten Västervik Norra ”förtjänar kritik för dokumentationsbristerna”.

Artikelbild

| JO kritiserar Kriminalvården, anstalten Västervik Norra, för brister i dokumentering och posthantering. De anmälda händelserna ägde rum för två år sedan.

Även vad gäller brevet förtjänar anstalten kritik anser JO. Utredningen har nämligen visat att brevet adresserat till den intagne inte ankomststämplades. Det framgick inte heller – som sig bör – när granskningen av det skett eller vilka tjänstemän som deltog i den. Kriminalvården konstaterar i sitt yttrande att det av denna anledning inte med säkerhet går att veta hur lång tid det tog från det att brevet kom till anstalten till dess att det vidarebefordrades till den intagne.

”Ur kontroll- och rättssäkerhetssynpunkt är det av grundläggande betydelse att anstalten följer det regelverk som finns när det gäller granskningen av de intagnas post”, skriver JO.

Åsa Lindberg, anstaltchef, har inget att invända mot JO:s bedömning.

– Alla anställda ska ha kunskap om de här rutinerna som är oerhört viktiga. Alla nyanställda informeras om rutinerna kring såväl posthantering som dokumentation. Jag vet faktiskt inte varför de inte har följts vid de här tillfällena, säger hon.