Här finns de mest prioriterade gifterna

Länsstyrelsen har en lista på de 37 mest prioriterade objekten, när det gäller förorenade områden. I vår kommun är det Helgenäs hamn, där ångtvätten låg vid Willys i Västervik och Skeppsbrofjärden.

28 april 2011 00:00

Högst på priolistan med våra miljösynder ligger Helgenäs hamn, som ändå kommer först på plats 20 i länet.

Här gjordes en huvudstudie 2006. Den visade att det fanns föroreningar i form av dioxin. Föroreningarna är koncentrerade till områdets sydvästra del, där sågverket låg. Där doppades virke i klorfenoler.

De högsta halterna av dioxin har påträffats i barkrester sydväst om själva sågen. Detta område är inhägnat, i väntan på åtgärd.

Christer Hermansson, miljötekniker på kommunen, var med när huvudstudien gjordes. Han berättar att de i samband med detta ansökte hos länsstyrelsen om statliga medel till en efterbehandling.

Men de fick nej, eftersom området är föremål för ett exploateringsintresse.

Exploatören, Henri Bergstrand, har - enligt Hermansson - uppgett för kommunen att han ska genomföra saneringen.

Till dess avvaktar kommunen.

- Det är gifter som inte sprider sig till omgivningen, så det är inte superakut, även om det inte kan vara såhär för all framtid. Men vi har gjort bedömningen att det finns tid att avvakta och se vad exploateringsintressena leder till, säger Christer Hermansson.

Intill Willys i Västervik låg förr en gammal ångtvätt, där klorerade kolväten har hittats i grundvattnet. Detta objekt ligger som nummer 32 på länsstyrelsens lista.

Fastighetsägaren, Tomas Dahlqvist, har lämnat in en undersökningsplan till kommunen.

Han har även uttalat sig i VT under vårvintern i år och sagt att han har för avsikt att sanera tomten.

Christer Hermansson förklarar varför saneringen är viktig:

- Grundvattnet har ett skyddsvärde i sig, även om det inte används till något just nu. Vi vet ju inte vad vi kan behöva ha det till i framtiden.

Den tredje föroreningen i vår kommun ligger på plats 37 på länsstyrelsen lista. Alltså sist. Det är Skeppsbrofjärden.

Bakgrunden till att detta objekt finns med på listan är att en oljeförorening uppenbarades vid Tre Bröders Sund i Västervik hösten 2009, när biogasledningen skulle läggas ner.

Det finns nu 590 000 kronor i statsbidrag till att undersöka hur stor utbredningen av gifter är.

Christer Hermansson säger att de under våren eller sommaren ska ta ett antal sedimentprover från Skeppsbrofjärden, för att försöka ringa in hur stor föroreningen är. Då ska de också försöka slå fast om det är något som behöver åtgärdas.

Kostnader

På den lista som länsstyrelsen har finns ett försök att uppskatta hur mycket det skulle kosta att åtgärda varje förorening.

Våra tre föroreningar beräknas tillsammans kosta någonstans mellan 61 och 160 miljoner kronor att åtgärda.

Beloppen fördelar sig på följande vis: Helgenäs hamn 1-10 miljoner kronor, ångtvätten 10-50 miljoner kronor och Skeppsbrofjärden 50-100 miljoner kronor.

De enda akuta objekt som finns i vårt län är fyra glasbruk i Nybro kommun: Flygsfors, Gadderås, Flerohopp och Alsterbro.

I vår kommun finns också en pågående sanering, Gladhammars gruvor.

Källa: Länsstyrelsen och Naturvårdsverket

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!