Skog ska huggas, inte bara skyddas

Naturvårdsverket ”larmar” i TV4 Nyheterna (4/12) om att ”industrin kraftigt överdriver hur mycket skog som är skyddad från skogsbruk”. Egentligen borde larmet vara det motsatta – det huggs för lite träd i Sverige.

Ledare 5 december 2019 04:00
Detta är en ledare. VT:s ledarsida är oberoende moderat.

Att skydda skog bygger på den i grunden märkliga föreställningen om att människan ska ut ur naturen. En idé som verkar vara den stora drivkraften i många åtgärder på miljö- och klimatområdet. Detta trots att nästan all svensk natur är formad av människans hållbara brukande över seklerna. De områdena med den rikaste floran och faunan i hela den svenska naturen – ängarna och hagarna – är direkt beroende av människan och hennes djur. Brukande står inte i motsatsförhållande till biologisk mångfald.

Dragningen mot att slänga ut människans brukande från skogens naturliga system märks dock i myndighetsspråket. Det heter att skog skyddas när skogsbruk förbjuds. I Sverige är målet att hela 20 procent av skogsmarken ska ”skyddas”. Det är också ett mål som är uppnått med råge.

Enligt Skogsindustrierna är 25 procent av landets skogsmark undantaget från brukande. Naturvårdsverket menar dock på byråkratiskt vis att enbart formellt skyddad skog – som nationalparker och naturreservat räknas. Då blir siffran ungefär nio procent.

Med det här resonemanget förringar Naturvårdsverket de kostsamma insatser som ofta små privata skogsägare gör, för att uppfylla mål som har tagits högt över deras huvuden. Frivilliga avsättningar av skog verkar inte räknas. Det är en inställning som bör omprövas. Markägare som bor på platsen kan förväntas veta bättre än en myndighet i huvudstaden vilka fina områden som kan vara värda att bevara lokalt.

Att skydda skog från människans brukande är att säga nej till stort ekonomiskt värdeskapande såväl som positiva klimat- och miljöeffekter. Skogsbruket bidrar med enorma värden.

Skogen är ryggraden i den svenska ekonomin. Förra året hade skogsindustrin ett förkrossande exportnetto. 145 miljarder kronor. Välstånd växer på träd.

Skogsbruk är också en i högsta grad hållbar verksamhet. Det är ett samarbete mellan människan som vårdar och de växande träden. Skogsvård är vi också så pass bra på i Sverige att mängden träd hela tiden ökar. Det brukade skogslandskapet är vidare det som många tycker om att röra sig i – det är pelarsalar av trädstammar. Ett område som inte brukas får en helt annan karaktär, ofta med träd som har fallit omkull och med tiden med mörk gran som dominerande trädslag.

Skog kan också ersätta råvaror med hög klimatpåverkan. Träbaserade produkter kan ersätta betongen i hus, bomullen i kläder och de fossila bränslena i tanken. Byggs det trähus som står i hundratals år kan även träets förmåga att lagra koldioxid utnyttjas maximalt.

Men ju mer skog som skyddas desto mindre blir välståndet och möjligheterna till att lagra koldioxid i träprodukter. Skogen bör skyddas för skogsbruk – inte från människans brukande.

Ämnen du kan följa