Använd inte ordet fossilfri som argument för kärnkraft

Öppet brev till ledarsidan och Västerviks-Tidningen Debatt.

"Vad många politiker och även en del journalister säger om kärnkraften är att den är fossilfri vid själva tillverkningen av kärnkraftsel och det är den, men man tar då inte hänsyn till CO2-utsläppen vid framtagande av uranbränslet och vid slutförvaret av avfallet", skriver insändarskribenten.

"Vad många politiker och även en del journalister säger om kärnkraften är att den är fossilfri vid själva tillverkningen av kärnkraftsel och det är den, men man tar då inte hänsyn till CO2-utsläppen vid framtagande av uranbränslet och vid slutförvaret av avfallet", skriver insändarskribenten.

Foto: Tomas Oneborg

Insändare2023-07-13 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag läser ledaren med stort intresse därför att innehållet oftast är både sakligt och rättframt. Därför är det tråkigt när ledaren "Regionalt kärnkraft(s)motstånd på tvärs mot nationen" publicerad i VT den 1 juli är både osaklig och även vårdslös med sanningen i frågan om kärnkraft.

Det är dock sant att argumenten för kärnkraft var starkt bidragande till den borgerliga valsegern 2022. Vad som däremot inte framgår är att många av de politiska argumenten för ny kärnkraft är rena lögner. Till exempel: De höga elpriserna berodde inte på nedlagda reaktorer vid Ringhals. De höga elpriserna berodde inte heller på elbrist i Sverige. Och det var inte politiker som lade ner reaktor 1 och 2 vid Ringhals.

Alla som är lite pålästa i ämnet kärnkraft vet följande:

Fossilfri energi är ett begrepp som talar om att man inte använder kol, olja och naturgas vid själva elproduktionen. Värden för CO2 per KWh är mycket höga för kol, olja och naturgas och låga för vatten, sol och vindkraft och däremellan finns kärnkraften. Vad många politiker och även en del journalister säger om kärnkraften är att den är fossilfri vid själva tillverkningen av kärnkraftsel och det är den, men man tar då inte hänsyn till CO2-utsläppen vid framtagande av uranbränslet och vid slutförvaret av avfallet.

En helhetsanalys kallas livscykelanalys och görs om den ska vara vetenskapligt trovärdig av tredje part, oftast av ett universitet. Stanford Universitetet i USA är ett av de mest namnkunniga i ämnet.

Så ifall ledarsidan och media i allmänhet vill ha en saklig debatt bör ni inte använda er av ordet fossilfri som argument för kärnkraft. Om ni inte heller vill använda er av ord som förnyelsebar eller hållbar bör ni använda er av kontrollerbara argument såsom: Investeringskostnad, produktionskostnad, verkningsgrad, ersättning vid icke drift, investeringstid från beslut till idrifttagande, omvärldsanalys, hur ser verkligheten ut i jämförbara länder i Västeuropa.

Jag har försökt göra en sammanställning av kärnkraftens utveckling i Västeuropa baserad på de olika ländernas officiella redovisning. Kärnkraftsreaktorer i drift i Västeuropa: 1999: 151 stycken, 2022: 64 stycken och prognos för 2035: 26 stycken. En minskning på 35 år med cirka 80 procent.

Mig veterligt har det inte under de sista tio åren startats något nytt projekt för att bygga en reaktor i Västeuropa. För närvarande pågår byggen av tre nya reaktorer, en i Frankrike och två i England. Däremot byggs det mycket ny vind- och solkraft samt att det görs stora projekteringar för grön vätgas. Det är också EU som är pådrivande att kraftigt öka produktionskapaciteten av den förnyelsebara energin i Europa, enligt en ny rapport från Timbro. EU satsar nu 430 miljarder euro under en tio års period för att kraftigt öka produktionen av vätgas som kan användas dels för att ersätta naturgas för uppvärmning och elproduktion dels för att tillfälligt lagra vätgas som sedan kan användas för att stabilisera en jämn tillgång på el och därmed en jämn prisnivå. EU satsar samtidigt resurser på att den havsbaserade vindkraften ska öka 30 gånger till 2030 vilket motsvarar drygt 150 nya kärnkraftsreaktorer.

Media och helst även politiker måste i sin argumentation mer använda sig av kontrollerbara fakta avseende ny energi producerad av vatten, vind, sol och kärnkraft. Så, med detta vill jag säga att jag, och troligen också läsarna, förväntar sig av er en mer saklig beskrivning av våra energifrågor.

Som journalist bör man inte upprepa politikers osanningar. På det sättet skapar vi inget bra samhälle och ingen bra samhällsdebatt.