Stoppa bygget av Tribbhults vindpark

Det är fullständigt fel att bygga en vindkraftspark i Tribbhult, menar skribenten.
Det är fullständigt fel att bygga en vindkraftspark i Tribbhult, menar skribenten.

I lokalpressen har vi läst att den så kallade Tribbhults vindkraftspark utanför Hjorted återigen är i ansökningsprocessen.

Insändare 23 november 2019 04:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Västerviks kommunstyrelse har sagt ja, frånsett Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet som yrkade på avslag.

Politiker med få undantag tycks sakna kunskap och visar minimalt intresse för natur och naturskydd. Allt fokus har hamnat på klimatfrågan och få har insett att hotet mot den biologiska mångfalden är minst lika allvarligt, även för mänskligheten. Att två politiska partier röstat ja till Tribbhults vindpark är förståeligt eftersom deras enda miljöpolitik är att maximera markägarnas möjlighet att få extra inkomster av nyttjandet av marken. Men ni andra partier, varför sover ni?

Tribbhultsområdet ingår som en del i ett sammanhängande relativt orört naturområde huvudsakligen bestående av barrskog med insprängda sjöar, ängar och fält. Området är ett utmärkt habitat, det vill säga livsmiljö, för skogsfåglar och även för djur som kräver större ostörda områden, till exempel lodjur med konstaterad föryngring i området. Inte mindre än elva fladdermusarter har setts i området, varav några arter är rödlistade som hotade. 

En vindkraftspark, med dess karaktär av industrilandskap, innebär att kontinuiteten i naturområdet bryts och viktiga habitat förloras.  Utefter Östersjökusten och i angränsande områden passerar stora flockar med svanar, gäss och tranor vår och höst. Beroende på väderförhållandena flyger de ibland på lägre höjd än de 220 meter höga vindkraftverken som planeras. Risken för kollision med vindkraftverkens rotorblad är överhängande.

Jordens fauna och flora har under de senaste drygt 500 miljoner åren vid fem tillfällen drabbats av massutdöende där minst 75 procent av de då levande arterna försvunnit. Det senaste massutdöendet var när dinosaurierna försvann. De flesta forskare hävdar att vi nu står inför det sjätte massutdöendet och denna gång är det vi människor som orsakat det. Orsaken är det sätt vi överkonsumerar jordens resurser främst genom vårt jord- och skogsbruk, fiske och urbaniseringen av landområden. Till det senare hör att ta skogsområden i anspråk för att göra dem till industriparker, till exempel med vindkraftverk.

Politiker – öppna ögon och öron. Det är fullständigt fel att bygga en vindkraftspark i Tribbhult!

Ämnen du kan följa