Ska vi användas som kommunens kassako?

"Som sommarstugeägare i Västerviks kommun så används vi, tillsammans med kommuninvånare på landsbygden som har sluten tank för enskilt avlopp, som kassako av kommunen och dess bolag Västervik Miljö & Energi AB", menar insändarskribenten.

"Senaste året så har avgiftshöjningen varit 37 procent, från 2 655 kronor i fjol och nu betalar vi 3 639 kronor per tömning på avrop med tömning inom 8 dagar", konstaterar signaturen "Sommarstugeägare i Västervik". Genrebild.

"Senaste året så har avgiftshöjningen varit 37 procent, från 2 655 kronor i fjol och nu betalar vi 3 639 kronor per tömning på avrop med tömning inom 8 dagar", konstaterar signaturen "Sommarstugeägare i Västervik". Genrebild.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Insändare2023-06-27 05:20
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Senaste året så har avgiftshöjningen varit 37 procent, från 2 655 kronor i fjol och nu betalar vi 3 639 kronor per tömning på avrop med tömning inom 8 dagar. Är det konstigt att vi har inflation i detta land?

Så med två tömningar per år, som jag tror vi sommarstugeägare snittar på, så betalar vi alltså 7 278 kronor för att få upp till 6 kubikmeter avloppsvatten transporterat och lämnat i kommunens reningsverk. Görs en jämförelse med andra kommuner som har många kustnära fritidshusområden så blir man förskräckt. För en tömning är kostnaden i: Göteborg 1 673 kronor, Båstad 1 170 kronor, Karlskrona 1 465 kronor, Borgholm 1 192 kronor, Gotland 1 530 kronor, Norrköping 1 385 kronor, Norrtälje 1 760 kronor.

Görs jämförelsen med ett småhus i Västervik, som är anslutet till VA-systemet, så blir man också förvånad (förbannad). Fast avgift är 1 363 kronor (2022, 1 250 kronor) plus 27,80 kronor/m3 (2022, 25,50 kronor/m3) för rent dricksvatten inklusive rening i reningsverket, motsvarande en uppgång på 9 procent. Om man förbrukar 500 liter vatten per dygn, alltså 182 kubikmeter som sedan via avloppet rinner till reningsverket för rening så betalar man på årsbasis 6 423 kronor. Alltså 855 kronor mindre för att få 182 kubikmeter avloppsvatten renat än sommarstugeägarens 6 kubikmeter. 

Transportkostnaden tillkommer naturligtvis, och eftersom det endast är Västervik Miljö & Energi AB (kommunägt bolag) som får utföra detta uppdrag så dyker det upp ett antal frågor, som jag förväntar mig att kommunen kan svara på:

1. Har tömning och transport upphandlats enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling)?
a. Finns diarienummer på specifikation/dokumentation inför upphandling?
b. Vilka företag gick upphandlingsdokumentationen ut till?
c. Inkomna anbud, diarienummer?
d. Var anbudet från Västervik Miljö & Energi det lägsta?

2. Känner kommunen till självkostnadsprincipen enligt 2 kap 6 § kommunallagen, vilket gäller som huvudregel för kommunal verksamhet? Den säger bland annat följande: ”Kommuner får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller”.
a. Vilka kostnader har stigit mellan 2022 och 2023 som ger upphov till 37 procent avgiftshöjning? Är det transporten? Lönekostnaden? Hanteringen i reningsverket? Eller något annat?

Om det inte är transporten så borde avgiften för hus anslutna till VA-systemet också gått upp med liknande siffror, men icke – där är uppgången 9 procent. Här kan man misstänka att man vill ta ut en för hög avgift för denna grupp som inte motsvaras av kostnaden, alltså ett lagbrott enligt kommunallagen. Alternativt att man ensidigt upphandlat detta av sitt eget kommunala bolag utan att konkurrensutsätta denna, alltså frångått LOU.

Känns inte som om Västervik Miljö & Energi AB lever upp till sitt mål ”Strävar efter förbättrade kundattityder och att uppfylla kundernas förväntningar” och sin verksamhetspolicy, ”Lagar, tillstånd och andra myndighetskrav utgör en miniminivå för vårt arbete. Vårt arbete går ut på att förenkla vardagen för våra kunder”.

Jag förutsätter att Västerviks-Tidningen får svar på ovanstående frågor från ansvarigt håll och att detta svar publiceras.

"Så med två tömningar per år, som jag tror vi sommarstugeägare snittar på, så betalar vi alltså 7 278 kronor för att få upp till 6 kubikmeter avloppsvatten transporterat och lämnat i kommunens reningsverk. Görs en jämförelse med andra kommuner som har många kustnära fritidshusområden så blir man förskräckt", skriver insändarskribenten.
"Så med två tömningar per år, som jag tror vi sommarstugeägare snittar på, så betalar vi alltså 7 278 kronor för att få upp till 6 kubikmeter avloppsvatten transporterat och lämnat i kommunens reningsverk. Görs en jämförelse med andra kommuner som har många kustnära fritidshusområden så blir man förskräckt", skriver insändarskribenten.