Stoppa planerna på övervakningssamhälle

Idag väntas riksdagen rösta igenom den så kallade "FRA-lagen", ett förslag som ursprungligen lades av den gamla (s)-regeringen. Förslaget skulle vara ett enormt ingrepp i integriteten och rättssäkerheten, vilket vi liberaler borde ha mycket svårt att acceptera. Vi uppmanar Folkpartiet liberalernas riksdagsledamöter att stoppa beslutet.

18 juni 2008 00:07
Vad är då detta för ett lagförslag? Regeringen har med proposition "2006/07:63 En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet" föreslagit att de ska få övervaka och läsa privatpersoners korrespondens utan godkännande av domstol eller misstanke om brott, genom FRA. (FRA hette tidigare Försvarets Radioanstalt.)

 

Detta skulle vara första gången sedan andra världskriget som staten ger sig själv rätt att efter eget skön få övervaka sina medborgare. Om FRA-förslaget blir lag, så kränks den enskildes rättssäkerhet genom att lagen blir godtycklig. Propositionen ger indirekt FRA rätt att avläsa enskilda medborgares e-post, SMS och internetanvändning. Det blir regeringen och dess myndigheter som själva godkänner avlyssningen - inte rättsväsendet.

 

Om FRA-förslaget blir lag kommer det alltså inte behövas någon misstanke om brott, eller något godkännande av domstol, för att staten och diverse myndigheter ska börja spana på sina medborgare. Detta är ett enormt avsteg från den ordning som sedan lång tid har gällt i Sverige och ovärdigt en modern demokrati.

 

Folkpartiet liberalernas länsförbund i Kalmar län beslutade på ett extrainsatt möte den 4 juni att omedelbart skriva till vår riksdagsgrupp och partiledning och begära att de skjuter upp beslutet om FRA-lagen tills de har hunnit genomföra det just nu pågående integritetssamrådet. Liberaler har alltid genom historien tagit strid mot dem som velat inskränka den enskildes integritet och borde ha mycket svårt att acceptera FRA-förslaget som det är.

 

Avlyssningen påstås vara till för att bekämpa internationell brottslighet. Men samtidigt så vet härdade brottslingar hur man kan kringgå avlyssningen. Om FRA börjar spana efter ordet "bomber" så kommer terrorister bara att börja skriva "lingonsylt" istället. Även småbrottslingar kommer börja kryptera sin kommunikation, vilket leder till att ännu mindre nyttig information än tidigare blir tillgänglig.

 

Avlyssningen skulle alltså inte hjälpa oss nämnvärt i brottsbekämpningen. Men hur går det för oskyldiga människor? Tänk om Adolf Hitler hade haft ett sånt här verktyg i sina händer 1939. Hade Oskar Schindler och Raoul Wallenberg fortfarande kunnat rädda judar från gaskamrarna, om all kommunikation mellan dem och deras familjer hade varit avlyssnad av staten och sökbar via en stor dator?

 

Visst kan man hävda att Sverige 2008 är en demokrati. Men det var Tyskland också, 1928. Då var det ingen som hade trott att landet tio år senare skulle bli en oppressiv nazidiktatur. Trots att alla hade första världskriget i färskt minne och skanderade "aldrig igen".

 

Detta avlyssningsverktyg skapar Sveriges riksdag nu. Men vi vet inte vilka som kommer att sitta bakom spakarna på det en vacker dag. Och när systemet väl är på plats är det enkelt att vidga sökningarna och att bygga till register av meningsmotståndare.

 

Historien lär oss att organisationer som skapats för att övervaka "yttre hot" snart kommer se hela sin omgivning som "potentiella hot". Stasi spionerade främst på den egna befolkningen. IB-affären visar att Sverige tidigare varit inne på samma spår. Med liggande förslag till lagstiftning kommer medborgarna få anledning att frukta staten. I en sann demokrati ska det vara tvärtom.

 

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och den svenska regeringsformen föreskriver bland annat rätten till privatliv, inbegripet skyddad korrespondens. Endast sådana inskränkningar får ske som är rättssäkra, förenliga med den fria åsiktsbildningen och andra grunder i folkstyret, och proportionerliga.

 

Europadomstolen har slagit fast att stater endast får ta del av enskilda medborgares korrespondens om en rad kriterier är uppfyllda, bland dem att brottsmisstanke måste föreligga.

 

Skulle FRA-propositionen gå igenom och någon stämma Sverige inför domstolen för den skulle Sverige sannolikt fällas för brott mot de mänskliga rättigheterna.

 

Låt oss slippa ta omvägen om Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna. Stoppa lagförslaget nu.

 

Debatt
För Folkpartiet Liberalernas länsförbund i Kalmar Län, Sverker Thorén är ordförande, Kent Pettersson, 1:e vice ordförande, Birgitte Kuhne, 2:e vice ordförande, Björn Brändewall och Sebastian Hallén
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!