Taxi behövs i hela länet – alla dagar!

Taxi var ett begrepp som fanns i varje kommun och ofta också i varje litet samhälle. Men det var förr i tiden.

Att kunna ta sig hem efter ett krogbesök eller att ta sig till sin hyrda semesterbostad är på många håll i länet ett problem. Så borde det inte vara, anser Anders Andersson (KD).

Att kunna ta sig hem efter ett krogbesök eller att ta sig till sin hyrda semesterbostad är på många håll i länet ett problem. Så borde det inte vara, anser Anders Andersson (KD).

Foto: Kollage

Debatt2024-02-04 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Samtidigt är behovet av denna service för kommunikationer lika stort idag som då. Kanske ännu större om vi ska kunna beakta och ta hänsyn till miljö- och klimatpåverkan, eftersom taxiverksamheten är ett viktigt komplement till den allmänna kollektivtrafiken. 

I kollektivtrafiklagstiftningen 2 kapitlet 14 paragrafen framgår att den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska verka för en tillfredsställande taxiförsörjning i varje län. Hur denna lagstiftning ska tolkas finns det, tyvärr, en hel del olika meningar om.  

Vi närmar oss nu med stormsteg en ny upphandling gällande busstrafiken och särskilda persontransporter som Kalmar länstrafik har ansvar för. Senast en upphandling gjordes resulterade det i en koncentration till ett färre antal företag/entreprenörer. Det kan i ett administrativt perspektiv vara effektivt och kanske också kostnadseffektivt. Men förlusten uppstår på andra områden. 

Under åren som gått, sedan senaste upphandlingen, har stora delar av den finmaskiga taxiverksamhet som tidigare funnits nästan helt raderats ut. Och det är i första hand länets invånare som är de stora förlorarna tillsammans med restaurang- och besöksnäringen i länet.

När länets invånare behöver en taxiresa efter ett restaurangbesök eller när turister som ska besöka länet behöver en transport till hyrd fritidsbostad eller hotell så visar sig problemet tydligt idag. Många kommuner saknar helt taxiverksamhet på kvällar samt helger. Detta förhållande är uppenbart ett bekymmer såväl för enskilda personer som för utveckling och tillväxt i vår region. Turist- och besöksnäringen är stark i vårt län och under sommartid är vi den fjärde starkaste besöksregionen i landet. För fortsatt utveckling tror jag att bra kommunikationer inklusive taxiverksamhet är av stor betydelse. 

Jag valde under hösten 2023 att tillskriva ordförandena i regionstyrelsen och kollektivtrafiknämnden och påtalade behovet av taxiverksamhet i länet. Den skrivelse jag då skickade in fick ett positivt bemötande dagarna före jul. Peter Wretlund, ordförande i kollektivtrafiknämnden, skriver i svar till mig att regionen nu i det pågående upphandlingsarbetet kommer att beakta möjligheten för små och medelstora företag att lämna anbud, genom att analysera hur anbudsområden och geografiska områden kan delas in. Detta för att små och medelstora företag ska ha chans att inkomma med anbud på del av avtalet. 

För många mindre taxiföretag är det en förutsättning att man förutom allmän taxiverksamhet på kvällar och helger också har chans att komplettera sin verksamhet med uppdrag gällande färdtjänst, sjukresor, skolresor och närtrafik. Jag vet att mina KD-partivänner i kollektivtrafiknämnden Carl-Wiktor Svensson och Chatrine Pålsson Ahlgren också trycker på i denna fråga. Min förhoppning är att vi ska kunna se ett trendskifte där det för transportföretag i länet blir ekonomiskt motiverat och företagsmässigt möjligt att erbjuda taxi för såväl länets invånare som turister i betydligt större omfattning än vad som nu är fallet.

Anders Andersson (KD), Järnforsen
Vice ordförande i regionfullmäktige Region Kalmar län och ledamot i regionala utvecklingsnämnden 

Att kunna ta sig hem efter ett krogbesök eller att ta sig till sin hyrda semesterbostad är på många håll i länet ett problem. Så borde det inte vara, anser Anders Andersson (KD).
Att kunna ta sig hem efter ett krogbesök eller att ta sig till sin hyrda semesterbostad är på många håll i länet ett problem. Så borde det inte vara, anser Anders Andersson (KD).