Stora statliga investeringsbehov i Kalmar län

Nyligen uppmärksammade våra partidistrikt, genom ett öppet brev till regeringen, rådande brister i sydöstra regionens infrastruktur. I synnerhet gäller detta Kalmar län, som under de senaste decennierna ständigt blivit åsidosatt när statliga medel för investeringar samt underhåll fördelats över riket.

De regionala tågbanorna är i stora behov av statliga investeringar. Här Tjustbanan vid Ukna.

De regionala tågbanorna är i stora behov av statliga investeringar. Här Tjustbanan vid Ukna.

Foto: Andreas Johansson

Debatt2024-04-01 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Oavsett vilken tidsperiod som mäts visar siffrorna tydligt att vårt län fått lägre andel statliga investeringsmedel relativt till invånarantal. Detta skapar dessvärre en ond spiral eftersom eftersläpande regional utveckling i sin tur leder till lägre tillväxt, som i sin tur kan användas som argument för att prioritera andra regioner. 

I brevet pekade vi ut några av de mest akuta behoven av investeringar: 

 • De regionala tågbanorna. Stångådalsbanan och Tjustbanan är i stora behov av investeringar. Det gäller allt från själva rälsarna till trädsäkring. Driftsäkerheten på dessa banor är låg vilket skapar många förseningar och osäkerhet som i sin tur gör det oerhört problematiskt att bygga fungerande stabila trafikflöden. 
  Här behövs statliga investeringar i de statliga banorna för att nå upp till acceptabel modern standard. Tågen är viktiga både för att skapa större arbetsmarknadsregioner men också för att nå de nationella klimatmålen. 
  I skuggan av Rysslands anfallskrig mot Ukraina och det svenska NATO-medlemskapet kommer ytterligare krav ställas på möjlighet till säkra och snabba transporter både i öst-västlig samt nord-sydlig riktning, för att effektivt kunna transportera material och trupp till Gotland, Finland och Baltikum i händelse av kris eller krig. Ett vanligt förhållningssätt är att det som måste fungera i krig också måste fungera i fredstid. Då krävs statliga investeringar på länets tågbanor. 
   
 • Europaväg 22. E22:an är länets livsnerv. Den löper längs kusten och kopplar ihop våra tre större centralorter Kalmar, Oskarshamn och Västervik, med sina respektive hamnar, flygplatser och arbetsmarknader. E22 är central för arbetspendling och inte minst för de många turister som besöker länet. Standarden på E22:an har successivt förbättrats men det finns alltjämt många flaskhalsar. Dessutom har flera delar inte längre finansiering klar, trots att det funnits tidigare. I vissa avseenden går delprojekt på E22 således bakåt, inte framåt. Det är få Europavägar vars trafikanter möts av rödljuskorsningar och järnvägsbommar.
   
 • Kalmar Öland Airport. Flygplatsen i Kalmar är av strategisk vikt för hela södra länsdelen. De långa avstånden till Stockholm gör flyget till det enda realistiska alternativet för den som exempelvis veckopendlar. Den statliga utredningen ”Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet” pekar tydligt ut Kalmar Öland Airport som en viktig pusselbit för att  stärka flygets tillgänglighet och hållbarhet. Flygplatsen har dessutom en försvarsfunktion att fylla. Närheten till Baltikum och Kaliningrad aktualiserar behoven av såväl flygtransportmöjligheter som luftvärn. Flygplatsens existens förutsätter dock att den kan överleva som civil transporthub - här hoppas vi att staten genom övertagande av flygplatsen kan säkra dess fortlevnad under mycket lång tid framöver.

Förra infrastrukturministern vägrade att ens besöka oss för ett samtal, trots att han bor i grannlänet. Denna regering har visat sig vara mycket mer öppen för diskussion och vi har redan kunnat ha samtal med infrastrukturministern. Vi har därför gott hopp om att vår nuvarande regering kan komma att börja åtgärda investeringsskulderna i Kalmar län, så snart ekonomin tillåter och den förra regeringens underhållsskuld är i fas.

Malin Sjölander (M), vice ordförande Regionstyrelsen 
Jimmy Loord (KD), regionråd
Pär-Gustav Johansson (M), regionråd
Carl-Wiktor Svensson (KD), regionråd
Carl Dahlin (M), regionråd