Statkraft saknar trovärdighet

Svar på debattartikeln "Låt inte myter vinna över fakta i vindkraftsfrågan" den 9 november.

Debatt 16 november 2021 13:11
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I en insändare i VT den 11/11 målar Mattis Vidnes, projektledare vid Statkraft, upp en bild av ett vindkraftsprojekt som tagit stor hänsyn för att skydda fåglar och fladdermöss, samtidigt som han använder sig av ord som fakta (när det gäller förespråkare) och myter (när det gäller motståndare). Låt oss se vad som skett i vindkraftsärendet i Tribbhult.

Tjust Fågelklubb med drygt 400 medlemmar är en lokalavdelning av riksorganisationen Birdlife Sverige.  Att arbeta för fågelskydd är en av föreningens allra viktigaste uppgifter och av den anledningen har vi engagerat oss i vindkraftsfrågan. När planerna på att bygga vindkraftverk i Tribbhultsområdet blev kända satte vi omedelbart igång med att inventera fågellivet och efter åtskilliga nedlagda timmar har vi dokumenterat ett rikt fågelliv där. Här finns spelplatser för både tjäder och orre, en tät stam av nattskärror och storlom i flera av områdets sjöar, bara för att nämna några arter med skyddsbehov. Dessutom har en synnerligen rik fladdermusfauna dokumenterats genom bland annat den miljökonsekvensbeskrivning som gjorts. Vår slutsats är att området ur naturskyddssynpunkt är direkt olämpligt att exploatera för vindkraft.

Vår uppfattning är att de rättsprocesser som varit lett till att Statkraft tvingats minska vindkraftsområdet, antalet kraftverk och att ta hänsyn till fåglar och fladdermöss. Vår erfarenhet är att Statkraft gjort allt för att komma undan att antalet verk ska minskas. Sista ledet i denna strategi är att företaget tog in en konsult som besökte området vid ett (1) tillfälle i januari! Denna person lämnade sedan en rapport, där han förklarar att fågellivet inte hotas av kraftverksplanerna.

Ärendet ligger nu hos Mark- och miljödomstolen för avgörande. Tjust Fågelklubb har tillsammans med Birdlife Sverige överklagat, bland annat på grund av att ett flertal kraftverk ligger för nära tjäderlekplatser, storlomssjöar och lommarnas flygkorridorer mellan sjöarna. Vi menar dessutom att ny kunskap om fladdermöss medför att kraftverkens påverkan på dessa måste omvärderas.

Tjust Fågelklubb välkomnar och stödjer Västerviks kommuns beslut att säga nej till Tribbhults vindkraftspark. Utan vårt enträgna arbete och vår överklagan hade detta nej inte varit möjligt, eftersom kraftverk, vägar och ledningar då redan varit byggda.  


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa