Låt inte myter vinna över fakta i vindkraftsfrågan

Tribbhult vindkraftpark har blivit en het fråga. Tyvärr sprids många myter utan någon koppling till fakta. Vi vill med denna artikel presentera korrekta uppgifter.

Debatt 9 november 2021 16:11
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vår ambition är att Tribbhult ska bli en bra vindkraftpark som gynnar hela Västervik och som bidrar med förnybar el där behovet nu är som störst.

En stor mängd lokala synpunkter har hanterats i den tillståndsprocess som pågått ända sedan år 2013. Västerviks invånare har genom denna process haft möjlighet att påverka vindkraftparken. Utifrån synpunkter i samråd har projektet anpassats. Området har minskats till hälften, antalet vindkraftverk har minskats, och områden har undantagits för att skydda fåglar och fladdermöss. Noggranna ljudutredningar har genomförts, även av den sammanlagda effekten med närliggande vindkraftsprojekt, för att kontrollera att riktvärden för buller klaras.  

Kommunpolitikerna säger att de vill fatta beslut baserat på nya fakta. Men fakta har tagits fram ända sedan 2013 genom mängder av utredningar – både sådana som måste göras och extra som efterfrågats bland annat av närboende.  

Naturvårdsverket presenterade för bara ett par veckor sedan en ny sammanställning av forskningsläget om vindkraftens påverkan på människor (Vindkraftens påverkan på människors intressen – uppdaterad syntesrapport 2021). Låt oss se på några av slutsatserna.

• Ljudet stör få, och det orsakar inte skada. Ljud från vindkraftverk är inte mer lågfrekvent än andra vanligt förekommande ljud och infraljud från vindkraftverk har nivåer långt under vad som är möjligt att uppfatta. Det finns inga belägg för att vindkraft medför risk för ”vibroakustisk sjukdom” eller skadlig påverkan på innerörat. Vid de riktvärden som är satta upplevs vindkraftsbuller ungefär lika störande som vägtrafikbuller av de som exponeras.

• Vindkraften skapar jobb. För ett vindkraftverk på 2,35 MW beräknas sammanlagt 17 årsarbeten per vindkraftverk, och driftstiden beräknas ge mer jobb än byggtiden.  

• Forskning om fastighetspriser pekar åt olika håll. Det finns studier som visar på påverkan, men även studier som säger att priserna inte påverkas alls. Det har på sistone hänvisats till en KTH-studie som visar på lägre huspriser nära vindkraftverk, men den studien har inte analyserat värden på samma fastigheter före och efter vindkraftsutbyggnad eller regionala variationer. Det är också sannolikt att det finns andra faktorer som studien inte kontrollerat som påverkar fastighetspriserna.  

 

Låt oss också lyfta fram några tillståndsvillkor som gäller för just vindkraften i Tribbhult:

• Ljudnivån vid bostäder får inte överstiga 40 dB(A) utomhus. Beräkningar visar att denna ljudnivå kommer att hållas med god marginal, och att Folkhälsomyndighetens riktvärden för lågfrekvent buller också klaras med god marginal. Om bostäder ändå exponeras för buller över en viss gräns ska det omedelbart vidtas åtgärder.
• De här ljudberäkningarna baseras på vindkraftverk i full drift. Det förekommer alltså inte så kallad reglering av effekten.  
• Belysningen ska skärmas av, synkroniseras och hållas på lägsta intensitetsnivå.
• Uteplatser vid bostäder får inte utsättas för rörliga skuggor mer än åtta timmar per år och 30 minuter per dygn. Skuggurkoppling monteras på de kraftverk som skulle kunna ge skuggor vid bostadshus.  

Under hela vindkraftsparkens livstid kontrolleras att tillståndets villkor och verksamhetsutövarens åtaganden efterföljs av tillsatt tillsynsmyndighet, kommun eller länsstyrelse. Även vindkraftsparkens avveckling regleras i tillståndet och kontrolleras. Det är verksamhetsutövarens ansvar att montera ned och avveckla parken. Före byggnation ska en ekonomisk säkerhet betalas till Länsstyrelsen som en försäkran att avveckling säkert ska kunna ske.

Sedan 2013 har samråd skett med myndigheter, särskilt berörda och allmänhet. Kommunala nämnder har lyft fram de boendes intressen inför Länsstyrelsens beslut. Varken kommunen eller närboende har överklagat tillståndet för vindkraftparken.

Därför är det bekymmersamt när en mindre grupp mycket engagerade personer får vindkraftsmotståndet att verka större än det är och får det att verka som om deras synpunkter inte har blivit hörda.

Vårt mål med vindkraften är att den ska bidra till en livskraftig utveckling av lokalsamhället och regionen. Genom investeringar och lokala arbetstillfällen bidrar vindkraften till att utveckla Västervik. Parkens förväntade produktion på ca 450 GWh/år innebär ett betydande bidrag till försörjningen av förnybar el i södra Sverige, där efterfrågan och behovet nu är som störst.  

Målet är inte att alla ska ställa sig bakom vindkraften. Det kravet ställs inte på några andra politiska beslut, verksamheter eller infrastruktur. Målet måste vara ett beslut som väger in helheten hos olika intressen, och som tar de närboendes invändningar på allvar. Tillståndet för att bygga Tribbhults vindkraftspark är ett sådant beslut. Om kommunen nu går vidare med att lägga in sitt veto är det i stället myter som vinner över fakta, och allmänintresset som förlorar.  


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Vindkraft i Tjust

Då kan första vindkraftverket börja snurra i Lebo • Fem kraftverk har fått tillstånd

Då kan första vindkraftverket börja snurra i Lebo • Fem kraftverk har fått tillstånd

Kommunen vill vara part i Tribbhult-målet • Anser att domstolen bryter mot lagen

Kommunen vill vara part i Tribbhult-målet • Anser att domstolen bryter mot lagen

Trots beslutet: Fortsätter kämpa mot vindkraften • Magnus Andersson: "Vi ger inte upp"

Trots beslutet: Fortsätter kämpa mot vindkraften • Magnus Andersson: "Vi ger inte upp"

Beslutet: Vindkraftsöverklagan nobbas – Verken i Lervik uppfyller villkoren • Hon frias från jäv

Beslutet: Vindkraftsöverklagan nobbas – Verken i Lervik uppfyller villkoren • Hon frias från jäv

Förslaget: Så ska kommunala vetot i vindkraftsfrågan förändras • Dan Nilsson (S) om vindkraft i Västervik i framtiden: "Fortsatt positiva"

Förslaget: Så ska kommunala vetot i vindkraftsfrågan förändras • Dan Nilsson (S) om vindkraft i Västervik i framtiden: "Fortsatt positiva"
Visa fler
Läs mer!

Kommunen vill vara part i Tribbhult-målet • Anser att domstolen bryter mot lagen

Kommunen vill vara part i Tribbhult-målet • Anser att domstolen bryter mot lagen

Debatt: Debattören trillar själv ner i okunskapens fack

Debattören trillar själv ner i okunskapens fack

Insändare: Vindkraftsmotståndare borde inte få köpa elbil!

Vindkraftsmotståndare borde inte få köpa elbil!

Debatt: Det handlar om frihet att själv få välja färdsätt!

Det handlar om frihet att själv få välja färdsätt!

Ny vändning – det blir vindkraft i Tribbhult

Ny vändning – det blir vindkraft i Tribbhult
Visa fler