Stärk skolorna med aktuella läromedel

Den 1 juli trädde den nya läroplanen för grundskolan i kraft. Det påverkar Kalmar läns alla skolor när ett mycket stort antal läroböcker plötsligt inte längre följer läroplanen. För att stärka likvärdigheten i svensk skola behöver tillgången till aktuella och uppdaterade läromedel säkras.

Efter den 1 juli följer ett stort antal läroböcker i skolorna inte längre läroplanen, då det kommit en ny. För att stärka likvärdigheten i svensk skola behöver tillgången till aktuella och uppdaterade läromedel säkras, skriver debattörerna.

Efter den 1 juli följer ett stort antal läroböcker i skolorna inte längre läroplanen, då det kommit en ny. För att stärka likvärdigheten i svensk skola behöver tillgången till aktuella och uppdaterade läromedel säkras, skriver debattörerna.

Foto: Alexander Olivera

Debatt2022-07-12 05:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De skolor i Kalmar län som valt att arbeta med digitala läromedel kommer att mötas av uppdaterade och läroplanskompatibla läromedel vid skolstarten i augusti. Annat blir det för de skolor och lärare som i stor utsträckning använder fysiska läroböcker.

I ämnen som till exempel matematik och kemi är förändringarna i den nya läroplanen relativt små och befintliga läroböcker kan med lärarens kompetens ändå användas i undervisningen. I andra ämnen, som historia och samhällskunskap, kommer lärarna att själva behöva lägga tid och kraft på att komplettera läroböckerna.

Enligt PISA-undersökningen är Sverige sämst av de nordiska länderna på att skapa en likvärdig skola. Att en stor mängd läroböcker inte följer den nya läroplanen kommer knappast göra förutsättningarna bättre. I Läromedelsundersökningen 2021, där 538 av landets skolor svarat på frågor om läromedel, framkommer det att hälften av skolorna saknar läromedel och att 30 procent av de läromedel som finns uppfattas som daterade – en situation som nu förvärras.

För att stärka likvärdigheten i svensk skola behövs aktuella och uppdaterade läromedel. Därför vill vi se följande:

  1. Säkrad kvalitet genom läromedelsnämnd
    Skolors läromedel bör utvärderas och kvalitetssäkras löpande i en nyinstiftad läromedelsnämnd. En sådan nämnd bör ange kvalitetskriterier och ansvara för fortlöpande mätning samt tydliggöra när ett icke reviderat läromedel har passerat sitt bäst före-datum.
  2. Säkrad likvärdighet genom centrala inköp
    Skolinspektionen konstaterar att det finns stora skillnader i hur lärare väljer läromedel. Ett sätt att minska risken för godtycklighet och garantera ett grundutbud av läromedel i alla ämnen är att tillämpa en central styrning av inköpen, där rektorer och lärare ges stort inflytande i processen.
  3. Säkrad tillgång genom rätt mätmetod
    Att bara mäta tillgången till läromedel i inköpsutgifter utgår från en föråldrad läromedelsmarknad med höga kostnader för tryckta böcker – något som inte är anpassat till dagens verklighet med både fysiska och digitala läromedel. Tillgången bör mätas i hur många elever som faktiskt nås.

Kvalitetssäkrade och aktuella läromedel i alla ämnen och årskurser är avgörande för att väcka nyfikenhet och sprida kunskap, så att Kalmar läns elever står rustade inför vuxenlivet. Säkra tillgången till läromedel för att stärka likvärdigheten i svensk skola.