Så svarade politikerna på namninsamlingen

Lisa Hedman och Daniel Holm lämnade i förra veckan över namninsamlingen mot besparingar till Andreas Billtorp (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden. På bilden syns också Jonas Jalkteg (WP), förste vice ordförande. Nu har politikerna svarat på invånarnas frågor.
Lisa Hedman och Daniel Holm lämnade i förra veckan över namninsamlingen mot besparingar till Andreas Billtorp (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden. På bilden syns också Jonas Jalkteg (WP), förste vice ordförande. Nu har politikerna svarat på invånarnas frågor.

Förra veckan överräckte vi namninsamlingen ”Vi önskar välgrundade beslut när ni gör nedskärningar bland våra barn” till barn- och utbildningsnämndens ordförande. Vi ansåg att den enklare prövning av barns bästa som gjorts var bristfällig.

Debatt 14 september 2023 21:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vad säger aktuell forskning och på vilka teoretiska grunder läggs förslaget fram? Barns röster och deras sociala nätverk? Utifrån underlaget som lämnades till barn- och utbildningsnämnden är det pedagoger, rektor och verksamhetschef som företräder barnen.

Namninsamlingen ville att:

  • En ordentlig barnkonsekvensanalys genomförs i alla delar inför att beslut ska fattas.
  • Barn och föräldrar bjuds in till dialog innan beslut fattas.
  • Alternativa handlingsplaner tas fram.

Utifrån kommunens checklista bedöms en enklare prövning av barnets bästa som tillräcklig om det är beslut som i liten utsträckning påverkar barn. En formell barnkonsekvensanalys ska genomföras när barn påverkas till stor del. Enligt kommunen är det 282 barn som berörs av förändringarna på förskolorna Snövit, Älvdansen och Gullvivan. Vi har svårt att se att detta är något som påverkar barn i liten utsträckning. I checklistan framgår att det ska inhämtas kunskap från barnens direkta närhet samt att man ska lyssna till barnen.

Bland de första att ge oss respons var pedagogerna, i dialogen med dem framkom att de inte har fått yttra sig om förslagen som lades fram till nämnden. Med andra ord, det är inte ens sant att barnen företräds av sina pedagoger. Så underlaget är fortsatt otillräckligt och innehåller dessutom felaktiga uppgifter.

 

Vi har fått svar från nästan alla partier, så nu summerar vi innehållet i svaren.

Socialdemokraterna menade att samtliga oppositionspartier ställde sig bakom namninsamlingen och yrkade på återremiss för att kunna göra ordentliga barnkonsekvensanalyser och samhällsekonomiska analyser inför att beslut ska fattas. De beskriver också ett alternativt förhållningssätt till budget och lyfter att de besparingar (17 miljoner) som totalt kommer att presenteras för förskolestrukturen understiger strukturkostnader för jämförbara kommuner trots att det är en till ytan väldigt stor kommun. De menar att de ser behov av förändringar, men att dessa behöver utredas och ske i dialog.

Socialisterna Välfärdspartiet röstade emot förslagen som lyftes fram. Detta utifrån att de vill ha barnomsorg och skolor inom rimliga avstånd, i såväl stad som landsbygd. De eftersöker en dialog med barn och deras vårdnadshavare samt att det inte läggs ner enheter som fungerar bra och som medborgare är nöjda med. Avslutningsvis bör alla beslut som rör skola och barnomsorg vara välgrundade och forskningsbaserade och inte stressas fram.

Centerpartiet tycker att sparlinjen inte är nödvändig. Kommunen kan använda insparade medel vid exempelvis lågkonjunktur. De menar även att kommunfullmäktige kan ändra budgeten vid november månads möte. I övrigt hänvisar de till att det inte kan sparas på barnen.

Moderaterna menade att de har tagit del av en barnkonsekvensanalys vilket de menar är samma sak som en enklare prövning av barnets bästa. De menar att det fanns en del i analysen som var inbakat i tjänsteskrivelsen. I följdfrågor kring barnkonsekvensanalysen från oss som står bakom namninsamlingen beskriver Moderaterna att de förlitar sig på informationen från förvaltningen. Moderaterna menar att en dialog med vårdnadshavare främst görs på landsbygden med tanke på avstånd. Vid ytterligare frågor kring detta (från oss) beskriver Moderaterna att det ibland förekommer dialoger inför beslut och ibland efter beslut, men hänvisar frågan vidare till förvaltningen för att inte ge fel information.

Vi kan nämna att frågan om dialog har ställts till förvaltningen som svarat ”att en dialog med er vårdnadshavare inför ett framtagande av förslag hade varit det absolut mest önskvärda scenariot!/…/ Tyvärr så har förvaltningen hamnat i ett läge med en väldigt snäv tidsram för att verkställa det omfattande budgetuppdraget av fullmäktige. Den pressade tidsramen gör det tyvärr inte möjligt att vi kan ha en dialog med er vårdnadshavare i det här läget”.  

Slutligen undrar vi vad alternativa budgetförslag innebär, är nedskärningarna inom barnomsorgen inte nödvändiga? Moderaterna menar att det handlar om en förändring i strukturen för att få mer pengar in i verksamheten, de vill kalla det för omställning. De ser inte att oppositionens budgetalternativ är rimligt, då det innebär att man skjuter pensionsskulder framför sig.

Sverigedemokraterna menade att de beslut som de tar sker efter noggrant övervägande efter att ha tagit del av information och att konsekvensanalysen som presenterades var helt i sin ordning. I övrigt hänvisar de till vår konversation med Moderaterna.

Westerwikspartiet menade att de arbetar för kommunens bästa och att allas röst ska höras. Vidare säger de att de arbetar för långsiktiga lösningar och att en omstrukturering inom skolan är nödvändig. De menar att kommunens demografiska läge har förändrats (befolkningen minskar och åldras) och att det därför redan finns tomma platser på våra skolor.

Liberalerna menar att skolan är kommunens viktigaste ansvar och verksamhet för framtiden. De menar att när den förändras måste man ha en helhetssyn och inse att besluten berör och går in i varandra. De menar att den här strukturomvandlingen är i sin linda och kommer påverka alla stadier, i såväl stad som land. De menar att detta är för ett gott syfte, att flytta resurser från tomma lokaler till bättre kvalité för våra barn.

 

Slutsatsen blir att barnens röst hamnar i skymundan av strukturomvandlingar, förvaltningen behöver tid och politikerna behöver förslag och vi väntar fortsatt på att processen ska gå till på ett riktigt sätt.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa