Så löser vi trafikproblemen på Hamngatan

Hamngatan är cyklister och gåendes skräck och hela sträckningen från Gertrudsvik till Fiskaretorget måste färdigställas snarast, menar Bengt Fredriksson som i denna debattartikel ger en mängd konkreta förslag.

Debatt 21 december 2021 06:01
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kommunens arbete med att få ordning och reda på bryggor är bra. Variation av träbryggor med friluftsaktiviteter (båtar, fiske, bad med mera) känns stimulerande. Viktigt att tillgängligheten är till för alla. Prissättning för arrende och båtplats bör vara symbolisk, eftersom tillsyn och underhåll är ägarens ansvar.

Tyvärr är inte hela sträckningen klar. Cyklister och gående måste de sista hundra meterna ut på Hamngatan för att komma fram till Fiskaretorget. Många undrar kanske varför. Här är lite information: 

Hamngatan är i dag och har under lång tid varit cyklisters och gåendes skräck. Olika försök har gjorts med sänkt hastighet, refuger och enkelriktning. Lösningen är, som alla vet, en gång- och cykelväg utanför de fastigheter som gränsar mot Gamlebyviken. I sen tid har en försäljning av en fastighet slutförts. Till försäljningsprospektet bifogades en tomtkarta som visar att flera fastigheter har byggt anläggningar på kommunal mark och även plank som hindrar tillgängligheten. Tjänstemän på byggnadskontoret styrker också att byggnation har utförts, men att mer än tio år förflutit vilket medför att kommunen som tillsynsmyndighet inte kan besluta om att gjord byggnation ska tas bort. Något klart besked om att det finns bygglov eller någon form av arrendeavtal muntligt eller skriftligt har inte gått att få fram. Det är vidare noterbart att vid utbyggnad av cykelvägen mot Gertrudsvik förekom protester av fastighetsägare som hade strandrätt. Kommunen utnyttjade då sin rätt att expropriera mark eftersom det fanns speciella allmänna intressen för att få en bra framtida utveckling inom tätbebyggt område.

Några förslag för fortsatt hantering:

Kommunen gör en noggrann utredning om tomtgränser, utförda anläggningars laglighet både kartmässigt och i fält. Resultatet kommuniceras först med berörda fastigheter och sedan också offentligt.

Eftersom jag tror på en dialog med fastighetsägarna bör det också i ett senare skede finnas förslag på lösningar som även kan gynna berörda fastighetsägare. Exempelvis en bro så pass hög att små båtar kan passera medan större kan ligga vid bojar längre ut i Gamlebyviken. En sådan lösning kan göras lite fräckt och blir, som jag ser det, ett utmärkt komplement till hela inre hamnområdet.

Jag ser helst att detta inte blir en politisk stridsfråga utan att alla bör inse att tidigare försummelser kan rättas till för något bra och bestående för oss Västerviksbor. Sparbanksstiftelsen har tidigare ekonomiskt bidragit till Myntbryggan, ett omtyckt stadsbad mittemot slottsruinen. De bör också kunna bidra ekonomiskt till detta projekt.

Förslaget kan ses som ett offentligt medborgarförslag.

Politiker och tjänstemän i Västervik – samarbeta och färdigställ sista biten av cykel- och gångväg fram till Fiskaretorget, samtidigt som ni löser trafikproblemen på Hamngatan.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Grinden stängdes – nu planerar kommunen att bygga ny gångbana • "Vi ser problematiken"

Grinden stängdes – nu planerar kommunen att bygga ny gångbana • "Vi ser problematiken"