Så blir vården för äldre mer proaktiv

I fjolårets budget gav vi i Länsunionen (S, C och L) ett uppdrag om att ta fram ett förslag för hälsovårdsprogram för äldre i Region Kalmar län. Det utredningsarbetet har nu utmynnat i ett förslag som ska behandlas i regionstyrelsen den 14 december.

Debatt 14 december 2021 06:01
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Förslaget utgår från insamlade behov från målgruppen inklusive anhöriga samt utlåtande från vårdprofessionerna. Utredningen föreslår bland annat att:

• Den som fyllt 70 år ska få ett informationspaket hemskickat. Informationspaketet ska innehålla tydlig information om hur invånaren ska navigera i vården, vilka insatser som kan göras av kommunerna samt vilka insatser som kan göras av civilsamhället. Informationspaketet ska också innehålla kontaktvägar till respektive insats. Informationspaketet ska, så långt det är möjligt, vara anpassat utifrån möjligheterna i respektive kommun.

• Erbjudande om aktuella vaccinationer vid tillämplig ålder ska föras in i programmet efter att den nationella översynen är klar.

• Den individ som fyller 79 år ska erhålla erbjudande om hälsosamtal för att fastställa geriatrisk riskprofil samt möjlighet att etablera kontakt med hälsocentral. Den geriatriska riskprofilen innehåller frågor om läkemedelsanvändning, svårigheter att förflytta sig, nuvarande kontakter med vården, kognitiv svikt samt social situation.

• De invånare som efter initial bedömning behöver djupare utredning och samtal ska erbjudas ett efterföljande besök med hälsosamtal anpassat enligt den modell som idag erbjuds invånare 75 år och äldre.  

• Efter gemensam genomgång tillsammans med vården ska den enskilde vid identifierat behov remitteras eller hänvisas till rätt kontakt och få information och hänvisning till stöd.

Den enskilde och närstående ska erbjudas att tillsammans närvara vid samtliga besök kopplade till hälsovårdsprogrammet för äldre under förutsättning att det är tillämpligt utifrån rådande omständigheter.

Länsunionen välkomnar utredningens förslag. Ett hälsovårdsprogram för äldre är ett första steg för att göra vården mer proaktiv. Fler kommer få hjälp tidigare. Vi vet att många äldre och närstående också efterfrågar enklare kontaktvägar till sjukvården och denna modell är ett sätt att skapa sådana möjligheter. Modellen vidareutvecklar också det arbete med hälsosamtal som redan sker i sjukvården idag.  

Vi är glada över att uppdraget vi gav i fjol nu kommer skapa en bättre sjukvård för våra äldre, och att utredningen tagit hänsyn till synpunkter från såväl brukarorganisationer som regionens verksamheter. Det precis så vi vill utveckla sjukvården i Region Kalmar län: Varje dag lite bättre.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa