Processen med nya E22 har skapat stor oro

Boende i Gladhammar anser att det rödblå alternativet för ny sträckning av E22 är det bästa. Bilden är från 2017 då VT träffade några av dem som skrivit under den här debattartikeln.

Boende i Gladhammar anser att det rödblå alternativet för ny sträckning av E22 är det bästa. Bilden är från 2017 då VT träffade några av dem som skrivit under den här debattartikeln.

Foto: Elin Lönn, arkiv

Debatt2024-04-22 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Så har Trafikverket än en gång kallat till samråd om framtiden för E22 genom Västerviks kommun. Ingen vet ännu om det är sista gången, i en rad av flera tidigare beslut som rivits upp på oklara grunder. Beslutet kommer att vara avgörande för länet, kommunen och boende i trakten. De senaste årens ryckiga process med beslut om nydragning, upprivna beslut och nya beslut har skapat stor oro. Ingen vet om just deras hus får stå kvar, om det är någon idé att investera i sin fastighet eller om värdet på den snabbt kommer att rasa.

Trafikverket skriver på sin hemsida:
“Ombyggnaden möjliggör bättre framkomlighet och en ökad trafiksäkerhet för såväl fordonstrafik och oskyddade trafikanter. Den främjar även en regional utveckling.”

På den grunden togs det senaste beslutet om ett rödblå alternativ, som rätar ut och kortar vägbanan och flyttar den intensivt trafikerade vägen bort från skyddsvärd kulturmiljö och förbättrar levnadsvillkoren för rödlistade arter. Av Trafikverket utförda naturinventeringar framgår klart att fladdermöss och läderbaggar trivs bäst i miljöerna kring den gamla bebyggelsen och skulle gynnas av att vägen flyttades därifrån. Våtmarken kring Hyttegöl som i sig har ett högt naturvärde lämnas orörd.

Det nya industriområde som byggs längs E22 strax utanför Västervik gynnas också av det kortare, snabbare och säkrare alternativ som det rödblå alternativet utgör.

Vidare ökar trafiksäkerheten för såväl fordonstrafik och oskyddade trafikanter då vägen dras längre ifrån existerande bebyggelse och trafikfarliga sträckningar. Vägavsnittet utgör också en viktig transportsträcka för lastbilstrafik från kontinenten via hamnarna i Blekinge, från Scania i Oskarshamn till Norrköping, och blir än viktigare när lastbilstrafiken nu blir tyngre i och med den nya klassen BK4 som den nya vägen måste kunna möta. Vägsträckan är också en avgörande länk mellan djuphamnarna i Västervik och Oskarshamn, vilket är av stor vikt för Nato att snabbt kunna mobilisera ett försvar för östkusten och Gotland, vilket också påpekats av Nato.

Sist men inte minst är det av stor betydelse för boende längs vägen. De övriga alternativen, gul och förbättringsalternativ, försämrar kraftigt närmiljön för många boende längs vägen. Samhällsvinsterna är små, då vägen inte blir kortare, många trafikrisker kvarstår och stora ingrepp görs på skyddsvärd natur.

Sammanfattningsvis framstår det tydligt som att det rödblå alternativet är det enda som möter syftesbeskrivningen som Trafikverket själv har gjort. Och som bäst bevarar Gladhammar som en levande bygd. Vi hoppas på ett brett engagemang från Västerviks region- och kommunpolitiker i frågan kring en så viktig infrastrukturfråga.

undefined
Ulf Josefsson, Ian Horberry, Fredrik Hulting, Fredrik Svensson, Lotten Sunna och Anette Karlsson intervjuades 2017 om framtiden för E22. Nu ska arbetet upp på samråd igen.
undefined
Att dra E22 förbi Gladhammar är en svår uppgift. Här finns både fina natur- och bebyggelsemiljöer.

Annette Karlsson, Peterslund

Bengt Karlsson, Haga

Emilia Johansson, Södralund

Fredrik Hulting, Östralund 1

Fredrik Svensson, Hildersborg

Hans Bertelsen, Solviksnäs

Gunilla Johansson, Berghaga

Ian Horberry, Östralund 3

Inga-Lill Karlsson, Haga

Jimmy Jidefur, Södralund

Joakim Andersson, Berghaga

Lotten Sunna, Östralund 3

Margareta Bertelsen, Solviksnäs

Roger Gustafsson, Lilla Lund

Roger Johansson, Peterslund 

Sonja Gustafsson, Lilla Lund

Sune Ivarsson, Björkelund

Ulf Josefsson, Torsborg