Praktiskt fokus i ny kulturplan

"Vi hoppas att Region Kalmar läns nya kulturplan fokuserar på det praktiska innehållet. Och att S, C och V inte sviktar kring armlängds avstånd, utan låter länets kultur blomstra fritt. I det har de vårt stöd", skriver M-debattörerna.
"Vi hoppas att Region Kalmar läns nya kulturplan fokuserar på det praktiska innehållet. Och att S, C och V inte sviktar kring armlängds avstånd, utan låter länets kultur blomstra fritt. I det har de vårt stöd", skriver M-debattörerna.

Region Kalmar läns kulturplan är under framtagande. Under vintern har aktiviteten varit febril med informationsinhämtning – vad fungerar, men givetvis även vad kan bli bättre i det regionala kulturutbudet. Och med utbud menas lika mycket innebörden för kulturskaparen som för konsumenten.

Debatt 5 april 2023 05:54
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Samtliga kommuner och en rad olika branscher däribland film, arkiv, litteratur, dans, musik och slöjd har givits möjlighet att bidra med inspel kring vad som kan göra Kalmar läns kulturliv mer sprakande.

Kulturplanens syfte är att utveckla Kalmar läns kulturliv samt staka ut färdriktningen för den kulturverksamhet som finns i länet. Den ska träda i kraft, och ersätta nuvarande, 2025 samt löpa till 2028. Målen är att kulturen ska finnas i hela länet, erbjuda barn och unga att ta del av utbudet, skapa förutsättningar för kulturskaparna att utbilda, verka och livnära sig, liksom att skapa en jämlik och jämställd kultur tillgänglig för länets invånare.

På många av de träffar som Region Kalmar län anordnat med ovan nämnda deltagare har vi politiker med ansvar för regionala utvecklingsfrågor, som omfattar kulturen, deltagit. Även om den politiska majoriteten i S, C och V försökt framhäva att frågan ägs av dem, är sanningen att det både råder relativt konsensus om kulturen liksom att det är fler som inbegrips i detta – bland annat vi moderater i opposition men inte minst de kompetenta medarbetare på regionen utan vilka detta omfattande arbete troligen inte kunnat genomföras. En eloge till dessa! 

På mötena där vi träffat allt från filmskapare, musiker, författare, dansare till talangscouter och kommunpolitiker har givetvis en stor mängd frågor berörts men det finns likväl ett antal frågor som löper som en röd tråd genom nästintill samtliga diskussioner. Dessa uppfattar vi moderater som springande punkter den nya kulturplanen inte får missa att beröra. Mycket handlar om att regionen bör tydligare träda fram som en samlande kraft i breda frågor såsom nätverk, kompetensförsörjning och digitalisering. 

Det handlar även om praktiska frågor såsom kulturresor för skolungdom, gemensamma plattformar för marknadsföring och besöksnäring, uppsökande verksamhet i skolor, på bygdegårdar, sjukhus och särskilda boenden för äldre, vikten av att permanenta KulturCrew som lär unga om arrangörskap, privat sponsring av kulturen och fler ”scener” för de som vill utöva någon form av kultur. Dessa mer praktiska spörsmål tog plats och återkom i flera diskussioner med både utövare och politiker. 

Intressant tycker vi moderater; många av de nämnda frågorna har vi sedan länge lyft fram som delar i det pussel som ska få kulturlivet i Kalmar län att spira. För att lyckas med detta, är det en stor fördel om politiken är hyfsat överens. Överens om vad vi till stora delar ska satsa på och överens om att vi politiker ska hålla armlängds avstånd – det vill säga ge kulturskaparna möjligheten att utöva utan att lägga oss i innehållet, något kulturminister Parisa Liljestrand (M) tydligt stödjer i Sveriges Radio Ekots lördagsintervju som sändes nyligen.

Samma inställning hoppas vi skönja hos S, C och V i Region Kalmar län. Härförleden drog representanter från vänsterkanten en lans i media just för att kulturen ska hållas fri från politiska pekpinnar. Det har inte alltid varit så. Faktum är att så sent som 2021 flaggade Myndigheten för Kulturanalys i rapporten ”Utvärdering och analys: så fri är konsten” (6 juni 2021) att det förekom politisk påtryckning som påverkade eller riskerade påverka kulturskapare och konstnärer negativt. Därtill försökte den dåvarande socialdemokratiskt ledda regeringen ställa politiska krav på SVT:s nyhetssändningar.

Vi hoppas att Region Kalmar läns nya kulturplan fokuserar på det praktiska innehållet. Och att S, C och V inte sviktar kring armlängds avstånd, utan låter länets kultur blomstra fritt. I det har de vårt stöd.

Carl Dahlin (M), regionråd

Pär-Gustav Johansson (M), vice ordförande

Regionala utvecklingsnämnden, Region Kalmar län


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa