Motverka klimatförändringen – inte energiomställningen

Svar på debattartikeln "Västervik en avstjälpningsplats för vindkraft" den 24 februari.

Vindkraften står för en mycket liten del av antalet dödade fåglar i naturen, menar skribenten som oroar sig mer över att klimatomställningen tar för lång tid.

Vindkraften står för en mycket liten del av antalet dödade fåglar i naturen, menar skribenten som oroar sig mer över att klimatomställningen tar för lång tid.

Foto: Hasse Holmberg

Debatt2021-03-01 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I en insändare i VT 2021-02-24 skriver Magnus Kasselstrand och Larsgunnar Nilsson om vindkraft. Jag vill bemöta några av de påståenden som förs fram i artikeln.

Utredningen av miljöbalkens bestämmelse om kommunal tillstyrkan vid anläggandet av vindkraft, det så kallade kommunala vetot, ska lämna förslag till sommaren. Det finns ingen politisk majoritet i riksdagen för att ta bort vetot. Det som kan bli aktuellt är ett förtydligande av kommunens och länsstyrelsens roller. Vindkraftens påverkan på djur, natur och människor kommer framöver, precis som idag, att hanteras av länsstyrelsen.

Hotet från klimatförändringen är akut. Fler och fler inser vidden av den katastrof som hotar. Vi befinner oss i ett läge där hela världen måste ställa om. Den biologiska mångfalden är nära kopplad till klimatet. Höjda temperaturer och förändrade väderförhållanden kommer att försämra livsbetingelserna för många arter om vi inte skyndsamt fasar ut fossila bränslen och ersätter dem med produktion av el från förnybara källor.

Det är riktigt att fåglar kan dödas om de kolliderar med vindkraftverk, men forskning visar att nya, större, vindkraftverk dödar väsentligt färre fåglar per producerad kWh än gamla, mindre. 

Sammanlagt dör nära 17 miljoner fåglar i Sverige varje år. Jämfört med annan mänsklig påverkan utgör vindkraften en liten fara. I Naturvårdsverkets kunskapsprogram Vindval har man kommit fram till följande:
✔ Katter dödar 10 miljoner fåglar varje år.
✔ Trafiken kräver 6 miljoner fåglars liv.
✔ Varje år flyger 500 000 fåglar in i fönsterrutor och dör.
✔ Kollisioner med elledningar dödar 200 000 fåglar årligen.
✔ Oljeutsläpp dödar 100 000 fåglar per år.

Enligt Vindval kolliderar och dör i genomsnitt mellan 2,3 och 7,3 fåglar per år och vindkraftverk i Sverige. I slutet av 2020 fanns cirka 4 500 vindkraftverk i vårt land. Dödlighet 7,3 fåglar/år/vindkraftverk motsvarar totalt 33 000 fåglar vilket innebär att vindkraften står för cirka 0,2% av de fåglar som dör av mänsklig påverkan.

Artikelförfattarna oroar sig för att landskapsbilden kommer att ändras och att Västerviks framtid som turistmål undergrävs. Jag är också orolig – för att omställningen tar för lång tid. Att avstå från att motverka klimatförändringen och istället motverka den förnybara omställningen undergräver hela mänsklighetens framtid.