Många elever med autism har hög frånvaro

Kunskap krävs för att vända långvarig frånvaro hos Kalmar läns elever med autism. "I Kalmar län finns cirka 540 skolbarn med autism, att var femte av dem riskerar att inte fullfölja sin skolgång är ett stort misslyckande", skriver Autism- och Aspergerförbundets förbundssekreterare Gunilla Sundblad.
Kunskap krävs för att vända långvarig frånvaro hos Kalmar läns elever med autism. "I Kalmar län finns cirka 540 skolbarn med autism, att var femte av dem riskerar att inte fullfölja sin skolgång är ett stort misslyckande", skriver Autism- och Aspergerförbundets förbundssekreterare Gunilla Sundblad.

Vart femte barn med autism är frånvarande från skolan 40 dagar eller mer under ett läsår – en stor ökning jämfört med tidigare år. Nu behövs handlingskraft från Kalmar läns kommunpolitiker och rektorer så att alla elever med autism kan fullfölja sin skolgång, skriver Autism- och Aspergerförbundets förbundssekreterare Gunilla Sundblad.

Debatt 10 augusti 2022 06:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nu är ett långt sommarlov snart slut och många elever har laddat energi inför kommande läsår. För elever med autism är nedräkningen till skolstart däremot ofta kantad av oro och magont. Skolmiljöns myller av sinnesintryck och krav på socialt samspel är ofta överväldigande. Om skolans anpassningar och stöd brister är risken stor att dessa barn kraschar.

Färsk statistik från Autism- och Aspergerförbundets skolenkät 2022 genomförd av Novus visar att var femte barn med autism är frånvarande 40 dagar eller längre under ett läsår, 21 procent. Det är en fördubbling jämfört med 2016.

Orsakerna till frånvaron som lyfts i skolenkäten är bristande stöd under skoldagen, brister i anpassning av skolmiljön och att skolpersonalen har för låg kunskap om autism. Detta är sedan länge väl kända riskfaktorer. Skolan ska utreda anledningen till frånvaron och sätta in nödvändiga åtgärder i tid för att förbygga och vända långvarig frånvaro. Det är därför beklämmande att mer än hälften av de som i vår enkät svarat att barnen har långvarig frånvaro uppger att skolan saknar en plan för återgången till skolan, 57 procent.

I Kalmar län finns cirka 540 skolbarn med autism, att var femte av dem riskerar att inte fullfölja sin skolgång är ett stort misslyckande. Autism- och Aspergerförbundet riktar därför tre tydliga krav till Kalmar läns kommunpolitiker och rektorer:

• Säkerställ att varje skola har en handlingsplan och tydliga rutiner. Det måste vara tydligt vem som gör vad och att planer följs. För att inget barn ska falla mellan stolarna krävs fungerande samverkan mellan skola, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri och habilitering. 

• Säkra kompetensen om autism på alla kommunens skolor. Rektorer och skolpersonal ska ha tillräcklig kunskap om autism för att kunna organisera, planera och resursfördela stödet till elever med autism. Ta hjälp av till exempel Specialpedagogiska skolmyndigheten.

• Satsa på skolmiljöer utformade enligt principen om universell utformning. Att förbättra ljudmiljön och skapa miljöer med färre intryck är bra för alla, men avgörande för att många elever med autism alls ska kunna vistas i skolan. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa