Låt resecentrum förbli ett centrum för våra resor

"Trafikverkets senaste försök att lägga ner våra tågförbindelser till Kalmar och Västervik är genomskinligt. Det strider mot EU:s ambitioner om utökad järnvägstrafik", menar Ulf Flodin, Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet.

Om man vill ha så många tågresenärer som möjligt ska man underlätta resandet med centralt belägna stationer, bekväma byten mellan tåg och andra trafikslag och korta gångavstånd mellan perrongerna, menar skribenten.

Om man vill ha så många tågresenärer som möjligt ska man underlätta resandet med centralt belägna stationer, bekväma byten mellan tåg och andra trafikslag och korta gångavstånd mellan perrongerna, menar skribenten.

Foto: Marie Kerrolf

Debatt2023-03-02 12:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Linköpings största arbetsområde är innerstaden. Dit pendlar 4 000 personer från andra kommuner varje dag enligt Statistisk årsbok för Linköping. Näst störst arbetsområde är Tornby, följt av Tannefors (Saab) och Ekkällan (Universitetssjukhuset). Därefter kommer Mjärdevi med 1 400 inpendlare. Från vårt resecentrum utgår busstrafik till Mjärdevi, Universitetet och andra stora arbetsplatsområden var tjugonde minut under arbetsveckan. Det innebär att vårt befintliga resecentrum ligger strategiskt väl till för merparten av tågpendlare på väg till och från sina arbetsplatser. Saab har egen hållplats, där regionbanornas tåg gör uppehåll under pendlartiderna. 

Trafikverket har föreslagit några olika alternativa lösningar för var våra regionbanor från Kalmar (Stångådalsbanan) och Västervik (Tjustbanan) ska få sin ändstation. I ett av Trafikverkets förslag skulle våra regionbanor sluta i Tannefors. Detta har väckt stor irritation och protester från berörda kommuners politiska ledningar. Det är förståeligt. När Trafikverket tidigare föreslog att Ostlänken skulle ha sitt Linköpingsstopp ute vid E 4:an protesterade Linköpings politiker. De förstod att ett perifert läge för stationen skulle minska Ostlänkens och Linköpings attraktivitet. Trafikverket försvarar sitt förslag med att man kan köra buss från Tannefors till de stora arbetsplatserna. Men det vore ju att krångla till det för resenärerna när det ju redan finns bra förbindelser till de stora arbetsplatserna från resecentrum. Tror Trafikverket att Östgötatrafiken har så god ekonomi att man kör nya linjer i onödan? 

Det är livsviktigt för trafiken på våra regionbanor att de har tillträde till stambanan. Tågen har verkstäder i Motala och Nässjö, vilka man vill nå utan onödiga omvägar. Dessutom har ju Region Kalmar tillsammans med angränsande regioner beställt bimodala tåg, det vill säga tåg som kan köras både på el och förbränningsmotorer. Dessa tåg kan köra direkt från Kalmar och Västervik via Linköping till Stockholm. Det har man tidigare gjort och den möjligheten skulle gynna befolkningen i sydöstra Sverige.

Om man vill ha så många tågresenärer som möjligt ska man naturligtvis underlätta resandet. Centralt belägna stationer, bekväma byten mellan tåg och andra trafikslag ökar resandet liksom korta gångavstånd mellan perrongerna. Det innebär enligt all järnvägskunskap att våra regionbanor ska ha direkt anslutning till vårt resecentrum. Detta oavsett resecentrumet ligger på nuvarande plats eller flyttas 500 meter längre bort mot Steningeviadukten. Trafikverkets senaste försök att lägga ner våra tågförbindelser till Kalmar och Västervik är genomskinligt. Det strider mot EU:s ambitioner om utökad järnvägstrafik.

"Det är livsviktigt för trafiken på våra regionbanor att de har tillträde till stambanan", skriver Ulf Flodin, ordförande i Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet.
"Det är livsviktigt för trafiken på våra regionbanor att de har tillträde till stambanan", skriver Ulf Flodin, ordförande i Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet.