Kräv samhällsekonomiska analyser i kommunens projekt

En samhällsekonomisk konsekvensanalys ska ge oss beslutsfattare information om bakgrunden till ett beslutsförslag, vilka som berörs av förslaget, de relevanta samhällseffekterna, vilka handlingsalternativ som finns och varför förslaget är den lämpligaste lösningen.

Jon Sjölander (M) vill se tydliga svar på vilka kostnader som det nya Bökensvedområdet innebär för kommunen och menar att samhällsekonomiska konsekvensanalyser är nödvändiga i alla kommunala projekt.

Jon Sjölander (M) vill se tydliga svar på vilka kostnader som det nya Bökensvedområdet innebär för kommunen och menar att samhällsekonomiska konsekvensanalyser är nödvändiga i alla kommunala projekt.

Foto: Montage

Debatt2022-03-07 06:11
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Skatteintäkter har många alternativa användningsområden och det är därför viktigt att bruket av offentliga medel granskas noggrant, inte minst av oss oppositionspolitiker och media men också av kommunens revisorer. Merparten av de granskningar som görs sker i efterhand, det vill säga när ett beslut redan är fattat eller en investering redan är genomförd.  

När offentliga beslut ska tas är det viktigt att få en uppfattning om vilka konsekvenser de förväntas leda till. Särskilt viktigt är det att identifiera fördelningsmässiga och samhällsekonomiska effekter av beslut som involverar skattemedel. Enligt kommunallagen är det rent av en skyldighet för all kommunal verksamhet att iaktta god ekonomisk hushållning och hög effektivitet. Det finns dessutom skyldigheter för kommunen att redovisa de kostnader, intäkter och övriga samhällsekonomiska konsekvenser som föreslagna investeringar förväntas ge upphov till.  

Dessvärre kan jag konstatera att analyserna allt som oftast uteblir och att de konsekvensanalyser som genomförs ofta är av bristande kvalitet, särskilt med avseende på deras samhällsekonomiska konsekvenser. Det saknas många gånger analys av olika handlingsalternativ, inklusive alternativet att inte göra någonting alls. Resultatet blir en konsekvensanalys som alltför ofta bara stödjer och motiverar det liggande förslaget. Samhällsekonomiska konsekvensanalyser måste komma in tidigare i beslutsprocessen och ha en bredare ansats än vad som är fallet i dag. Det innebär att konsekvensanalyser bör genomföras inom fler sektorer och belysa effekter för fler aktörer och intressenter.

Vid senaste kommunfullmäktige gjorde jag ett försök att via en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Dan Nilsson (S), få svar på vilka samhällsekonomiska effekter och konsekvenser man kan redovisa för projektet med Bökensved. Tyvärr uteblev svaren och de styrande valde i debatten att beskriva projektet enbart utifrån en satsning för folkhälsan och ungdomsidrotten vilket det givetvis är. Man undvek att diskutera vilka kostnader, intäkter, risker och övriga samhällsekonomiska effekter och konsekvenser som projektet beräknas få för kommunen. Dessutom kunde de styrande inte peka på vilka effekter och mål som man vill uppnå, vilket borde vara grunden för att driva projektet.

Jag vill vara tydlig med att jag inte är emot satsningen på Bökensved med nya arenor men enligt min mening ska det alltid finnas en samhällsekonomisk analys som kan ligga till grund för våra kommunala beslut och satsningar. Men framför allt för att ge våra medborgare och skattebetalare en öppen och transparent redovisning över hur vi väljer att prioritera våra skattemedel.  

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, Fredrik Lindwall (C) raljerade med citatet "Är du lönsam lille vän?" och undrade om det var så vi ska fråga våra kommunmedborgare?  

Att inte på ett tydligt sätt kunna redovisa de samhällsekonomiska effekterna är oansvarigt och kan på sikt innebära att citatet "Är du lönsam lille vän?", kan komma att bli en verklighet när våra skattemedel inte prioriterats rätt och pengarna inte räcker till kommunens kärnverksamheter för barn och gamla.