Klassa havsbaserad vindkraft som riksintresse

Svar på ledartexten "Kärnkraftsmotstånd skapar konflikter på landsbygden" den 21 maj.

Debatt 2 juni 2021 05:37
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ledarsidans inlägg i energidebatten är troligen en följd av en allmän debattlusta utan att lägga så stor vikt vid sakargumenten. 

Att kärnkraft är fossilfri är en konstruerad fras utan förankring i verkligheten. Denna påhittade fras har troligen kommit till för att försöka komma runt att kärnkraft betraktas som icke förnyelsebar. Alla som har elementär kunskap i ämnet vet att man inte kan bortse från att framställning av kärnbränsle ger mycket stora koldioxidutsläpp. Detta på grund av användning av fossila bränslen vid brytning och anrikningen av uran. Detta betyder att kärnkraftsel genererar tiofaldigt så mycket koldioxid som vatten-, vind- och solel per producerad kilowattimme.

Effektskatt, som nämns i ledartexten, är inte att förväxla med skatt på producerad kärnkraftsel. Denna skatt infördes för att motverka att kärnkraftverken användes för att öka elpriset genom att periodvis stoppa reaktorer, vilket gjorde att vi hade reaktorer med världens sämsta verkningsgrad. När effektskatten infördes så ökade verkningsgraden till normal nivå. Nu när effektskatten är borttagen har vi åter världens sämsta kärnkraftverk med en verkningsgrad på 78 procent att jämföra med Finlands 95 procent, med samma typ av reaktorer. Att då kalla effektskatt, som verkar för att minska elpriset för en straffskatt, är ytterst tveksamt.

Våra sex kärnkraftsreaktorer har drifttillstånd in på 2040-talet och har möjlighet att söka förlängt drifttillstånd i åtminstone 10-15 år till. Det är knappast troligt att politiska beslut kommer att stänga dessa reaktorer i förtid. Att det skulle byggas nya kärnkraftsverk i Sverige är dock mycket osannolikt eller för att citera Mikael Odenberg, tidigare generaldirektör och chef för Svenska Kraftnät: "Ingen normal funtad människa föreslår byggande av ny kärnkraft i Sverige".

Sveriges utökade framtida elproduktion kommer att utgöras av vindkraft (förhoppningsvis havsbaserad) och solel. Detta därför att de är de klart billigaste och miljömässigt bästa alternativen.

Därför måste det snarast tas politiska beslut om att klassa havsbaserad vindkraft som riksintresse. Efter ett sådant beslut skulle stora havsområden bli tillgängliga för att bygga vindkraft på. Redan idag finns ansökningar om att bygga cirka 50 TWh/år (cirka 37 procent av dagens elförbrukning) med havsbaserad vindkraft. Denna nationellt så viktiga samhällsfråga blockeras nu på grund av politisk passivitet.

Det allra billigaste sättet att få mer tillgänglig el är att minska vår elförbrukning. I Europa är Sverige och Norge de länder som har absolut största potentialen att minska elanvändningen väsentligt. Både Sverige och Norge kommer att ha mycket överskottsel under överskådlig tid. Därför bygger Norge nya överföringskablar, nu senast till Holland, Tyskland och England. Detta borde Sverige också göra och då med nya överföringskablar till Baltikum och Polen.

Svenska Kraftnät måste också få ett betydligt tydligare uppdrag att tillse att det finns erforderlig kapacitet i vårt stamnät så att elen kommer fram till brukare som behöver den. Och vi elkonsumenter borde verka mer för att vi får ett elpris som inkluderar nätavgifter, skatter och fasta avgifter lika som när vi köper bensin på macken. Då skulle vi enkelt kunna räkna på hur vi kunde effektivisera och därmed minska vår elförbrukning. 

Så VT, det finns mycket i detta ämne att begrunda. För er, för mig och för alla våra läsare.

Ämnen du kan följa