Inte en enda unge ska hamna efter

Vi socialdemokrater vill att alla barn i Kalmar län ska få en trygg uppväxt där de kan känna framtidstro och få en bra barndom. De ska växa upp i vårt fantastiska län med starkt föreningsliv och bra skola. Men de ska också få en bra vård när de behöver den. Oavsett vilka föräldrarna är och var barnets ursprung, läggning eller identitet är. För alla barn är lika mycket värda.

Debatt 17 augusti 2022 05:47
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vård för barn och unga ska börja i ett tidigt skede. Vi vill ha ett effektivt förebyggande arbete, där så få barn som möjligt hamnar i ohälsa. Det ska vara ett starkt samskapande mellan kommuner, regionen och föreningslivet för att vi ska kunna fånga upp varje barns behov och stötta dem där det behövs. Barn och ungdomshälsan (BOH) ska stärkas och fler projekt ska breddas och spridas över hela länet. 

Barn och ungdomar som behöver stöd och utredning hos Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) ska snabbt få vård utan köer. BUP ska få ökade resurser för att leverera bra vård. Digitaliseringen ska stärkas för ökad tillgänglighet och nya arbetssätt. Samarbetet mellan elevhälsa, BUP och BOH ska stärkas för att barnen ska vara på rätt enhet beroende på det stöd de behöver.

Barnets bästa ska genomsyra sjukvårdens och regionens verksamhet. Barn och ungas bästa ska därför lyftas som en punkt i samtliga utredningar som genomförs i Region Kalmar län för att vi ständigt ska arbeta för barn och ungas bästa. Barn ska lyftas och stärkas i stället för de ska hamna i oseriösa privata företag eller projekt. Det är socialdemokratisk politik som gör skillnad.

Ingen unge ska hamna efter. Vi ska kunna erbjuda dem den vård de behöver med låga trösklar till alla delar av välfärden. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa