Hjälpmedelsdagen värd att uppmärksammas

Visste du att var sjunde person har behov av ett hjälpmedel? Det innebär att nästan 1,5 miljoner svenskar har ett eller flera hjälpmedel för att klara sin vardag.

Debatt 23 september 2019 04:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hjälpmedlet kan bestå i alltifrån rullstol, hörapparat till digitala hjälpmedel för synskadade. För att uppmärksamma den här stora gruppen och hur viktiga hjälpmedlen är för många firar vi idag den nationella hjälpmedelsdagen. 

För oss socialdemokrater handlar tillgänglighet och hjälpmedel om ett samhälle där alla behövs och alla kan delta. Personer med funktionsnedsättningar ska kunna vara fullt delaktiga i alla delar av det politiska, sociala, ekonomiska och kulturella livet. Hela samhället – stat, kommuner och regioner – ska därför alltid utgå från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Men trots lagstiftning och goda intentioner så fungerar inte alltid samhället som det ska. När det exempelvis gäller folkhälsan så utvecklas den positivt för de allra flesta, men hälsoutvecklingen har gått långsammare eller stått stilla för vissa grupper. Tittar man på Folkhälsomyndighetens rapporter kan man utläsa att personer med funktionsnedsättning i alla åldrar rapporterar sämre livsvillkor än övriga befolkningen. De arbetar mindre och befinner sig oftare i ekonomisk utsatthet. Här råder det också stora skillnader mellan könen. Även levnadsvanorna skiljer sig åt mellan personer som har respektive inte har en funktionsnedsättning, och den upplevda hälsan är generellt sämre. 

Här har politiken därför en viktig uppgift. Möjligheten till arbete, ett gott liv och en meningsfull fritid måste förbättras för alla med olika former av funktionsnedsättning. Vi socialdemokrater vill i Region Kalmar län arbeta för följande:

✔ Öka inflytandet hos de funktionshindrade över sjukvården.Utveckla rehabiliteringen. 

✔ Kraftsamla för att funktionsnedsatta ska komma ut på arbetsmarknaden. 

✔ Stärk möjligheterna till utbildning för personer med funktionsnedsättning.

✔ Redovisa ett förslag för införande av länsfärdtjänst. 

✔ Öka kunskapen om personer med olika funktionsnedsättningars särskilda behov bland alla medarbetare i regionen.  

Vi socialdemokrater vill se ett Sverige och ett Kalmar län som är öppet och tillgängligt för alla, där alla människor är delaktiga på lika villkor oavsett funktionsförmåga, ett samhälle som respekterar allas mänskliga rättigheter och tillvaratar människors olikheter. 

Ämnen du kan följa