Den nya energipolitiken skapar mest eko i plånboken

Den centerstödda regeringens påbörjade agenda om att mångdubbla antalet vindkraftverk och att skyndsamt stänga ner kärnkraften är inte bra för vare sig vårt län eller medborgarnas ekonomi.

Debatt 27 augusti 2021 06:02
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är beklämmande att man fullständigt saknar en respekt och förståelse för hur det påverkar människor lokalt vid etableringar. Där man nu även vill försvåra möjligheterna till att lokalt kunna motsätta sig etableringar. Moderaterna och Sverigedemokraterna vill inte att vårt vackra landskap – utan lokal acceptans – ska förvandlas till en vindkraftsindustri.  

Främst eftersom vindkraftsindustrin inte levererar när vi behöver elen som mest, men också av fler andra kända faktorer:

Väderberoende elproduktion som vindkraft skapar ett stort behov av utbyggnad av vårt elnät, vilket inte bara kommer att påverka vårt landskap och många markägare utan också medföra ännu högre elöverföringsavgifter. Kostnaden för utbyggnaden läggs direkt på konsumenternas elräkningar då elnäten utgör monopol.

Vindkraftsindustrin må vara förnybar, men inte alls lika miljö- och klimatsmart som modern kärnkraft med avsevärt lägre utsläpp av växthusgaser per producerad energienhet. Den påverkar den lokala miljön i mycket högre grad och utgör ett hot mot bestånd av rovfåglar. Det råder även stor osäkerhet kring hur de uttjänta verkens avfall skall hanteras.  

Vindkraftsindustrin stör genom sina ”Power Purchase Agreements”-avtal elmarknaden, där en ansenlig del av produktionen inte kommer de svenska medborgarna till del. Detta eftersom elproduktionen redan på förhand i många fall sålts till utländska köpare. Där ett högre beroende av elproduktion som ägs av totalitära stater är ett hot mot rikets säkerhet vilket Svenska Kraftnät belyser i sin perspektivplan.

Regionalt vill Centerpartiet att vår produktion av förnybar el – senast år 2030 – minst ska vara lika stor som vår totala elkonsumtion, vilket antyder den nivå på vindkraftsutbyggnad som kommer krävas enligt deras agenda lokalt. Utländska intressen står på rad med ett stort och nära nollräntat kapital för att trygga ”gröna elleveranser” till sina industrier utomlands. Något som innebär att stora markområden kommer tas i anspråk för att bygga såväl vindkraftverken som elnätsutbyggnaden på. Den oreglerade ersättning som man idag betalar tillbaka till lokalsamhällena i Sverige är endast en tiondel mot vad den reglerade ersättningen är i Tyskland.  

Den som tror att ett utbyte av svensk kärnkraft mot svensk vindkraftsindustri kommer att skapa lägre elpriser, stabilare elleveranser, fler arbetstillfällen och en bättre miljö bör lyfta blicken. Jämför exempelvis förra årets elräkning med årets. Priset på elen under juli månad var nära tre gånger högre i år än förra året. Läs Svenska Kraftnäts balansrapport – vi har en sämre kraftbalans under vinterhalvåret än någonsin, där vårt beroende av koleldade kraftverk ökat.  

Sverige har länge kunnat skryta med sitt elsystem. Det har varit driftsäkert, billigt och med råge tillgodosett vår svenska elkonsumtion. Produktionen har dessutom varit klimatsmart och skapat kvalificerade arbetstillfällen i vår bygd. Kalmar län är ett län som förtjänar mer av det tillförlitliga, trygga och kostnadseffektiva och mindre av experimenterande och äventyrande av denna produktion. Länge leve svensk baskraft och den småländska landskapsbilden.

Ämnen du kan följa