Därför måste skatten höjas nästa år

Länsunionen – S, C och L – vill vara ärliga mot medborgarna i Kalmar län och säga som det är. Från nästa år behöver skatten höjas.

Debatt 26 september 2019 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att föreslå en skattehöjning är inget enkelt förslag att lägga, men alternativet hade varit ännu svårare att hantera. Ska vården kunna fortsätta att utvecklas och hålla en hög kvalitet i hela länet krävs det en inkomstförstärkning till Region Kalmar län.

Region Kalmar län står inför stora och svåra utmaningar. De ekonomiska prognoserna pekar på en vikande konjunktur med lägre tillväxttakt och växande arbetslöshet. Med sjunkande tillväxt minskar regionens skatteintäkter. Däremot kommer behoven av sjukvård inte att minska, snarare tvärtom. I Kalmar län kommer antalet invånare över 80 år att öka med hela 49 procent fram till 2030, medan antalet personer som arbetar endast kommer att öka med 1 procent.

Förslaget att höja skatten läggs inte som en panikåtgärd utan med ett utgångsläge som på många sätt är starkt. Regionen har under tretton år gått med överskott och haft oförändrad skattenivå sedan 2014. 

Utgångsläget är också starkt utifrån att regionen har korta väntetider, hög medicinsk kvalitet och nöjda patienter. Region Kalmar län har också under många år arbetat med vardagseffektiviseringar, vilket lett till att vi har lägst strukturjusterad kostnad för hälso- och sjukvård i landet. Invånarna i vårt län får väldigt bra sjukvård för skattepengarna. Allt detta hade inte varit möjligt utan ett engagerat arbete från regionens medarbetare i hela organisationen.

Region Kalmar län ska i november besluta om budget för kommande år. Länsunionen har enats om ett gemensamt budgetförslag som står på tre ben:

✔ Ansvar. För att regionen ska nå det ekonomiska resultat som krävs för att finansiera kommande behov finns det två alternativ: drastiska besparingar eller ökat skatteuttag. Vi har enats om att föreslå en skattehöjning på 49 öre, vilket innebär en skattesats på 11,86 kronor. Detta ger regionen en intäktsökning på 250 miljoner kronor.För att ta ansvar vill vi kombinera skattehöjningen med ett generellt effektiviseringskrav på 1 procent i hela organisationen. Därutöver vill vi genomlysa regionens administration för att finna ytterligare effektiviseringar inför nästa regionplan.

✔ Långsiktighet. Med en stark finansiell bas kan regionen fortsätta utveckla hälso- och sjukvården ur ett långsiktigt perspektiv. De medel som via den höjda skatten tillförs regionen ska i huvudsak successivt stärka budgeten i hälso- och sjukvården. Intäktsförstärkningen möjliggör också en långsiktig förmåga att klara av beslutande och kommande investeringar. 

✔ Framåtblickande. Vi vill fortsätta omställningen till Nära vård, förstärka de hälsofrämjande insatserna, t ex med hälsosamtal och fullfölja det nödvändiga införandet av digitala verktyg. Vi vill också förbättra medarbetarnas villkor och planerar att förslå en riktad satsning till medarbetare som arbetar inom verksamheter som är öppna dygnet runt sju dagar i veckan. Likaså kommer vi förstärka Region Kalmar läns arbete för bredbandsdragning i hela länet, för näringslivsutveckling och till arbetet för att bevara och utveckla länets gröna näringar.

Det är oerhört viktigt att påpeka att en skattehöjning inte innebär ”guld och gröna skogar”. Ska Region Kalmar län fortsätta att ligga i framkant i Sjukvårdssverige krävs det fortsatt fokus på förbättringsarbete, god tillgänglighet, ökad kvalitet och noggranna prioriteringar. 


Ämnen du kan följa