Därför behöver länets skogar brinna

En brand i en skog gynnar biologisk mångfald. Samtidigt har modern brandbekämpning minskat de naturligt orsakade skogsbränderna. För den biologiska mångfaldens skull behöver skogsägare anlägga kontrollerade bränder i de skogar i Kalmar län som är avsatta för naturvårdsändamål, skriver Sören Petersson, affärsområdeschef på Holmen Skog.

En skogsbrand är inte alltid av ondo, utan brända träd kan gynna den biologiska mångfalden. Men bränningarna bör ske under kontrollerade former, menar skribenten.

En skogsbrand är inte alltid av ondo, utan brända träd kan gynna den biologiska mångfalden. Men bränningarna bör ske under kontrollerade former, menar skribenten.

Foto: TT

Debatt2023-08-17 06:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden. Mångfalden bidrar till att vi människor får mat, frisk luft och rent dricksvatten. Biologisk mångfald bidrar också till ett robust skogsekosystem, så att träden bättre kan stå emot klimatförändringar, extremväder och angrepp från skadedjur.

Att skogar brinner regelbundet är positivt för den biologiska mångfalden. Bränder har historiskt format vårt landskap och över tid finns det både växter och djur som har anpassat sig till den störning som bränder ger upphov till. Sotpraktbagge, slät tallkapuschongbagge och vithornad barkskinnbagge är exempel på skalbaggar som är beroende av brända träd.

En skog som nyligen har brunnit skapar också variation i beståndet av trädslag, åldrar och död ved, vilket i sin tur skapar nödvändiga livsmiljöer för andra hotade arter. Brandnävan och svedjenävan, som finns i Sverige upp till södra Västernorrland, är rödlistade arter där fröer kan ha legat i marken i 100 år för att sedan aktiveras vid en skogsbrand. Brinner inte skogen så gror heller inte fröerna.

Samtidigt har det moderna skogsbruket i kombination med moderna brandbekämpningsmetoder lett till ett minskat antal spontana bränder i skogen, vilket har bidragit till att växter och insektsarter som är beroende av bränder har blivit hotade.

En av de mest effektiva åtgärder vi kan göra för att öka den biologiska mångfalden är därför att kontrollerat bränna områden i skogar som redan är avsatta för naturvårdsändamål, genom så kallade naturvårdsbränningar. Genom att öka vår kunskap om kontrollerade bränningar blir vi också bättre på att hantera de vilda bränderna, som ofta orsakar stor skada.

Tyvärr har vi just nu en stor utmaning i att det inte finns tillräckligt många utbildade bränningsledare. Jag vill därför uppmana dig som verkligen vill göra en viktig insats för den biologiska mångfalden i Kalmar län att utbilda dig till bränningsledare.

Jag vill också varmt rekommendera dig att gå ut i det brända området efter en naturvårdsbränning för att observera det nya liv som uppkommit i sviterna av branden. För det är just vad naturvårdsbränningar är – en ny möjlighet för liv att ta plats i Kalmar läns skogar.