Därför är två högstadieskolor det bästa i Västervik

En eller två högstadieskolor i Västervik? Två, tycker Westervikspartiet, som i det här debattinlägget förklarar varför man anser att två är bättre än en.

"Att i Västervik bygga till Ludvigsborgsskolan och skapa en jättestor skola med 7 eller 8 parallellklasser i varje årskurs får icke önskvärda konsekvenser och kräver en stor markyta", menar Kajsa Borg, Westerwikspartiet, som utreder partiets resonemang kring ståndpunkten att två 7-9-skolor är bästa alternativet.

"Att i Västervik bygga till Ludvigsborgsskolan och skapa en jättestor skola med 7 eller 8 parallellklasser i varje årskurs får icke önskvärda konsekvenser och kräver en stor markyta", menar Kajsa Borg, Westerwikspartiet, som utreder partiets resonemang kring ståndpunkten att två 7-9-skolor är bästa alternativet.

Foto: Ulrik Alvarsson

Debatt2022-08-18 06:11
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En eller två 7-9 skolor i tätorten?

Eftersom VT frågar partiföreträdare om deras uppfattning i denna fråga och endast vill ha ett ja- eller nej-svar, vill Westerwikspartiet förklara bakgrunden till partiets uppfattning att två 7-9 skolor är det allra bästa, med tanke på kommunens ungdomars säkerhet och välbefinnande. Fakta har hämtats från SKL:s undersökning om samband mellan skolstorlek och resultat från 2018. Undersökningen visar generellt att den enskilt viktigaste faktorn för elevernas skolresultat inte gick att koppla till skolans storlek, utan att det var föräldrarnas utbildningsnivå som hade störst betydelse.

Västerviks kommun har i dagsläget cirka 940 elever i aktuell ålder, varav 624 i tätorten. Enligt SKL klassas en skola med mer än 400 elever som stor. En skola med fyra klasser (med 30 elever/klass) i varje årskurs 7-9 (360 elever) bedöms vara tillräckligt stor för att attrahera behöriga lärare och skolledare. Västervik skulle kunna rymma två ungefär lika stora skolor.

Mindre skolenheter upplevs som tryggare eftersom personalen har möjlighet att känna igen en majoritet av eleverna. Mobbning upptäcks lättare på mindre skolor enligt en undersökning från Göteborg 2020. Elever från sociokulturellt svagare grupper gynnas i mindre skolor.

Att i Västervik bygga till Ludvigsborgsskolan och skapa en jättestor skola med 7 eller 8 parallellklasser i varje årskurs får icke önskvärda konsekvenser och kräver en stor markyta. En stor skola behöver ha en rymlig utemiljö för att kännas trygg och tilltalande. Trånga ytor kan upplevas som skrämmande eller skapa provokationer. En skolgård för äldre skolungdomar som gynnar det sociala samspelet bör vara mellan 13 000 och 15 000 kvadratmeter. 

Genom Västerviks geografiska utbredning får många elever lång skolväg till den enda stora 7-9 skolan. För att få skolskjuts krävs minst 4 kilometers avstånd till skolan. Att själv kunna cykla till skolan innebär både frihet och eget ansvar, men det finns ingen säker skolväg för de elever som skall cykla eller åka moped från norra stadsdelarna genom centrum till Ludvigsborgsskolan. Risken för att affärerna i centrum invaderas av horder av högstadieelever kommer att öka, när många elever måste passera. Alla elever bor inte inom nära räckhåll för en busshållplats. Konsekvensen blir att föräldrar kommer att välja att skjutsa sina ungdomar. Man måste då planera för en intensiv trafiksituation med negativa miljökonsekvenser vid skolan samt större ytor för alla cyklar och parkering för elevers mopeder och A-traktorer, personalens bilar och för angöring för att hämta och lämna.

Genom att i stället undersöka vilka samordningsvinster man kan göra genom att utnyttja redan befintliga skolresurser i de norra stadsdelarna (specialsalar, bibliotek, skolhälsovård, gymnastiksal och skolmatsal) kan man begränsa kostnaderna för byggandet av en ny modern 7-9 skola i närheten av till exempel Skogshagaskolan. När sedan både förskolan Galaxen och grundskola årskurs 1-9 finns i geografisk närhet till varandra, kan även övergångar mellan olika stadier underlättas.