Cancerrehabilitering viktig och avgörande för många

Cancerrehabilitering är viktigt för att kunna förebygga och minska de psykiska, fysiska och sociala konsekvenserna av cancersjukdom.

För att kunna förebygga och minska de psykiska, fysiska och sociala konsekvenserna av cancersjukdom är möjlighet till rehabilitering viktigt, menar debattörerna.

För att kunna förebygga och minska de psykiska, fysiska och sociala konsekvenserna av cancersjukdom är möjlighet till rehabilitering viktigt, menar debattörerna.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Debatt2022-06-02 05:14
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Rehabiliteringen är inte bara till för patientens förutsättningar till ett så bra liv som möjligt utan också för att stödja närstående. Och enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska alla patienter erbjudas cancerrehabilitering under hela sin vårdprocess.

I grund och botten borde cancerrehabilitering ingå i de standardiserade vårdförloppen för cancer. Men i väntan på det så blir många patienter utan rehabilitering och förvärvar skador och biverkningar som hade kunnat undvikas eller mildras. Samtidigt har vi märkt att det är oerhört svårt att spåra hur många patienter som faktiskt får rehabilitering och vilka resultat detta ger. Detta hade kunnat vara en god grund för forskning, något som hade gett ännu större vinster för patienter och anhöriga.

Vårdens ansvar utifrån det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering, de vägledningar och checklistor som i dag finns, är mycket tydligt. Det borde alltså inte vara några problem att upprätta en strukturerad uppföljning och utvärdering av cancerrehabiliteringen i regionen. All personal inom hälso- och sjukvården i Region Kalmar län ska göra behovsbedömningar för att kunna ge rätt rehabiliteringsinsatser i rätt tid, med det nationella vårdprogrammet som stöd.

I vår region finns det något som kallas för ”Hälsoskattning”. Hälsoskattning innebär att alla patienter som genomgår en cancerutredning och behandling ska få sitt rehabiliteringsbehov bedömt regelbundet och strukturerat. I dag är det dock långt ifrån alla cancerpatienter som får en hälsoskattning i Region Kalmar län – endast 35 procent. Detta trots löftet om att alla cancerpatienter ska erbjudas det.

Cancerrehabiliteringen är i dag alldeles för lågt prioriterad och har således stora brister, därför blir det svårt att ens veta hur många patienter som får rätt cancerrehabilitering i rätt tid. Det saknas även en tydlig struktur för hur och när cancerpatienter ska erbjudas rehabilitering, något som ska ske från att misstanke om cancer uppstår och så länge patienten behöver det, precis som hälso- och sjukvårdslagen säger. Men när vi moderater efterfrågar data kring hur det faktiskt ser ur, bland annat i vilken omfattning rehabilitering erbjuds, undviker Länsunionen (S, C och L) att svara. De har uppenbarligen ingen koll.

Cancerrehabiliteringen är både viktig och avgörande för många av våra patienter med anhöriga, så att Länsunionen undviker frågan och låtsas som det regnar, är oförklarligt. Men vi i Moderaterna kommer fortsätta jobba för att länets cancerpatienter tas på allvar. Alla har rätt att leva livet fullt ut.