(C): Nu ska köerna till BUP bort!

Centerpartiet i Kalmar län vill se en gemensam kraftsamling från regionen och länets kommuner – för varje barns bästa.

Debatt 28 juli 2022 05:23
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Varje år föds närmare 2 500 barn i Kalmar län. De är vår framtid, det viktigaste vi har. För att skapa ett gott samhälle, där alla får möjlighet att växa, måste vi börja med barnen. Vi ska ge dem de allra bästa förutsättningarna för en trygg uppväxt och goda levnadsvillkor. Centerpartiet har inför kommande mandatperiod tagit fram ett barnpaket med flera olika insatser för barns bästa. Paketet innehåller en rejäl satsning på BUP, barn- och ungdomspsykiatrin. Nu ska köerna för utredning och behandling bort en gång för alla! Satsningar måste även ske långsiktigt, för att färre barn ska ha behov av BUP:s specialistvård. Vi satsar 25 miljoner. Detta är vår handlingsplan: 

• Inför vårdval BUP. Drygt 270 barn står i kö till BUP för utredning. I maj månad fick runt 40 procent av barnen i kön en utredning inom 30 dagar. Detta är en klar förbättring av väntetiderna bara sedan i början av året. Men mer måste till. För barnens och för familjernas skull är det viktigt att ta krafttag. Vi vill öppna upp för privata aktörer att bedriva barn- och ungdomspsykiatri. Som region lyckas vi inte bygga den kapacitet som krävs för att utreda och behandla de barn som behöver. Genom att erbjuda vårdval i länet ökar tillgången till utredning och behandling på plats, nära barnen.

• Stärk första linjen för barn och unga med psykisk ohälsa. Barn- och ungdomshälsan ska utgöra en än mer tydlig väg in för barn och unga som inte mår bra. Därför ska resurserna till Barn- och ungdomshälsan öka successivt under mandatperioden, så att verksamheten kan byggas ut och stärkas.

• Ungdomsmottagningar i hela länet. Alla unga ska kunna vända sig till en ungdomsmottagning. Unga i Kalmar län ska erbjudas tillgång till ungdomsmottagning, var de än bor. Detta kräver att vi satsar på både digitala och mobila lösningar och flexibilitet från både regionen och kommunerna.

• Anställ hälsocoacher inom mödravården. Resurserna till mödravården ska öka så att tre hälsocoacher kan anställas. Då får vi friskare familjer och mindre belastade barnmorskor. Hälsocoacher på prov har lett till att 70 procent av familjerna som haft samtal har fått förbättrade levnadsvanor och 97 procent av barnmorskorna i mödravården har blivit avlastade. 

• Anpassa vården till barnen. Vården ska barnanpassas med särskild hänsyn till barns, ungas och familjers behov gällande lokaler, bemanning, rutiner och information. All vårdverksamhet där barn och unga vistas ska barnanpassas enligt fastställda kriterier. 
Barnskyddsteamen i regionen ska stärkas. I dessa samlas kunskap och kompetens om barn. Medarbetare stöttas i ansvaret att identifiera och hjälpa barn som far illa. Barnskyddsteam är en viktig del i det arbete som måste ske gemensamt mellan hälso- och sjukvård, skola och socialtjänst för att tidigt upptäcka och hjälpa barn, unga och deras familjer.

Utöver punkterna vi presenterar ovan är det viktigt att säkra barns tillgång till kultur och föreningsliv och öka barns och ungas delaktighet i beslut som berör dem. Arbetet med att bygga framtidens vård och omsorg för barn och unga måste börja nu. Vi vill se en sammanhållen och tydlig vårdkedja från mammas mage, via barnhälsovården och elevhälsan, där stöd och hjälp vid psykisk ohälsa finns påkopplat. Det måste bli verklighet under mandatperioden. För varje barns bästa!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa