Beslutet strider mot energi- och klimatstrategin

Debatt 1 december 2021 18:09
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på debattartikeln "Skandalöst hanterande av vindkraftsfrågan" den 27 november.

Politikerna i Västerviks kommun har med stor majoritet vid två tillfällen, 2016 och 2019, bejakat tillkomsten av en vindkraftspark benämnd Tribbhult. Detta har gjorts efter många överväganden bland politiker och tjänstemän samt överläggningar och samråd med sökanden, markägare med flera. 

Projektet har utvecklats efter hand för att ta hänsyn till framförda synpunkter som givit flygkorridor för exempelvis örnar, sänkta ljudnivåer, anpassning av drift för att minska skuggor, minskade störningar för småfåglar genom större avstånd mellan verken, större hänsynstagande till fladdermössens levnadsvillkor och flera andra hänsynstaganden. För att projekt som detta ska kunna förverkligas krävs bland annat ett företag som vill etablera sig, markägare som är beredda upplåta sin mark samt att hänsyn tagits till närboende och andra intressenters synpunkter. Till sist är det länsstyrelsens miljöprövningsdelegation som beslutar om tillståndet. Detta kan då överklagas och det är det som skett i detta fall.  

undefined

Den allmänna kännedomen och kunskapen om projektet har ökat ju närmare förverkligandet projektet kommit. Det är helt förståeligt och naturligt och vi har all respekt för det.  Kunskapen och kännedomen har dock funnits redan tidigare hos många direkt och indirekt berörda.  

Välgrundade och bra beredda beslut brukar vara ett signum för vår kommun. Men i handlingarna till kommunfullmäktige upplyses felaktigt om att miljöprövningsdelegationen, MPD, beslutade bevilja etableringen november 2019. MPD tog sitt beslut först i november 2020, ett år senare och lade då till minst en ny omständighet. MPD beslutade minska antalet verk från 26 till 16 genom att ta bort 10 verk på den västliga sidan.  Väsentliga fakta som, enligt min mening, borde varit med i beredningen till såväl kommunstyrelsen som kommunfullmäktige.  

Till MPD:s beslut finns en karta bifogad som visar gränserna för vindkraftsparken. Det är den vi gått efter. Inom det område som är utmärkt med en grön kant på MPD:s karta, finns ingen bostadsfastighet med permanent boende. Vi är mycket väl medvetna om att det däremot finns närboende utanför vindkraftområdets gräns som är berörda, i exempelvis byn Tribbhult drygt 2 kilometer från gränsen för vindkraftsparken.  

 

Under överläggningarna i kommunfullmäktige framgick med tydlighet att flera av ledamöterna/partierna argumenterade för ett allmänt nej till vindkraft då de istället förespråkade mera kärnkraft. Det kan rentav ha varit det bärande argumentet för en del för att tillstyrka vetot. Vi har den kärnkraft vi har och om ny kärnkraft skulle beslutas kan den börja levereras tidigast 2050.

Varje dag läser och hör vi i media om bristande tillgång på el, och då i synnerhet i södra Sverige. Hur kan en produktionsökning av el ske snabbast? Vindkraft verkar gå snabbast, den är dessutom förnyelsebar. Enda alternativet i dagsläget är el producerad med kol, olja och gas med starkt ökade utsläpp av koldioxid som följd. Det är detta som gör sol och vind miljömässigt förmånligare.

 

En majoritet i kommunfullmäktige har genom beslutet om veto mot vindkraftsparken i Tribbhult talat om att Västerviks kommun föredrar för sin del mer fossilslukande elproduktion som dessutom släpper ut mer koldioxid. Kanske inte här, men någon annanstans. Beslutet strider dessutom mot två av målen i den energi- och klimatstrategi som kommunfullmäktige antog i oktober i år. Målen vi tänker på är dels minskade utsläpp av växthusgaser och dels ökad lokal produktion av förnyelsebar energi.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa