Beslutet bryter mot kommunens vindbruksplan

För att tydliggöra hur verken står har vi gjort en illustration på ett fotografi där sex av verken är placerade i Västervik. Kortet är taget på Lucernas nordvästra udde.
För att tydliggöra hur verken står har vi gjort en illustration på ett fotografi där sex av verken är placerade i Västervik. Kortet är taget på Lucernas nordvästra udde.

Westerwikspartiet vill inte ha någon storskalig vindkraft på vår landsbygd. Vi hyser ett starkt ifrågasättande av många av de beslut som fattas gällande vindkraftsanläggningarna i vår kommun.

Debatt 6 september 2022 16:19
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi anser att flera av besluten bryter både mot vindbruksplanen och vedertagen och modern forskning gällande effektiviteten i de anläggningar som Miljö och Byggnadsnämnden fattat i sin roll som tillsynsmyndighet.

Här åskådliggörs hur tätt merparten av verken i Lervik hamnar inbördes. De beviljade placeringarna ger lägre energiproduktion, mer svårhanterliga bullerproblem och sämre hushållning med vindenergiresursen.  

Förtätningen leder till att verken inte producerar den energi de skulle ha gjort om de legat på det optimala avståndet. Det optimala skulle för dessa verk vara 15 x 170 meter (rotordiametern) = 2 550 m mellan verken i huvudsaklig vindriktning.

De sedan 15 år gamla rekommendationerna var att verken skulle ligga 7–10 gånger rotordiametern. I Lervik skulle det då ha varit 1 190–1 700 meter mellan verkens vingar. Detta gäller för den huvudsakliga vindriktningen.

För Lervik har tillsynsmyndigheten godkänt placeringar ned till 205 meter mellan vingarnas svepytor. Sex vindkraftverk ligger på en sträcka av cirka 2 500 meter. Detta ger ett genomsnittligt mellanrum på 500 meter vilket är mindre än hälften av rekommenderat.  
Tjänstemännen svarar på frågor kring detta att ”de inte tittat på verkens inbördes placeringar” och ”Effekten på verken är inte en del i det vi tittar på utan det är bolagets sak att få maximal möjlig lönsamhet i sitt projekt”.

Här anser vi att tillsynsmyndigheten bryter mot gällande vindbruksplan. Vi begär att tillsynsmyndigheten följer vindbruksplanens regler och intentioner, trots att modern forskning har ökat behovet av distans mellan verken.

I Västerviks kommuns Vindbruksplan står följande på sidan 56, § 6.2 :

”Bedömning måste alltid ske för varje enskilt fall OAVSETT föreslagen lokalisering. Inom övriga områden kan det vara stora avstånd till bostadsbebyggelse med plats för större grupper av verk, men även ytor där förekomst av bebyggelse kan omöjliggöra etableringar, där vindförutsättningarna är mindre gynnsamma eller där endast ett fåtal verk får plats. Det är viktigt att den vindkraftsutbyggnad som görs, planeras på ett sätt så att god hushållning med vindenergiresursen uppnås.”

 

För att tydliggöra hur verken står har vi gjort en illustration på ett fotografi där sex av verken är placerade i Västervik. Kortet är taget på Lucernas nordvästra udde:

undefined
För att tydliggöra hur verken står har vi gjort en illustration på ett fotografi där sex av verken är placerade i Västervik. Kortet är taget på Lucernas nordvästra udde.

Verken är placerade utmed hamnar och kajer från Tre Bröders Sund norrut till södra entrén vid Kulbacken. Avstånden mellan verken är ganska exakta.

Alla verken har ritats in på samma höjd, 3,5 meter, över referensytan (normalvattennivån). De inritade verken är skalenligt 200 meter i totalhöjd. Tornet är ritat i 115 meters höjd. Rotordiametern är 170 meter.

Lämpliga jämförelseobjekt kan vara:
1. Gamla vattentornet som ligger på 23 meters höjd och är 36 meter högt. Således 59 meter över referensytan.
2. Slottsholmens högsta byggnad som ligger 3,5 meter över referensytan och byggnaden är 30 meter hög. Således 33,5 meter över havet.

 

Kartan nedan visar kamerans plats och de simulerade verksplaceringarna med ganska exakta avstånd mellan verken. Vingarnas diameter (170 meter) är markerad med rosa cirklar. Avståndet mellan kameran och verket vid Barlastudden är cirka 650 meter.

undefined

 

Kartor över Lervik:

  1. Karta som Eurowind AB lämnade in vid ansökan om verksplacering. Från början (2014) av ansökan avrådde tillsynsmyndigheten från för täta verksplaceringar med hänsyn till gällande vindbruksplan och effektivitet i förhållande till miljöpåverkan. Man angav också att verken borde vara placerade i nord-sydlig riktning för att på effektivaste sätt tillvarata den dominerande vindriktningen som är västlig. Detta har sedan tillsynsmyndigheten sedan inte övergivit.  
undefined

 

2. Karta som vi gjort som visar hur vingarnas bredd ser ut i sitt sammanhang. Kartan visar tydligt att den vanligaste svepta ytan ligger så att de 6 verken stör varandra maximalt.

undefined

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa