Vi vill ha kvar möjligheten till dygnstjänstgöring

Ambulansverksamheten i region Kalmars syn på nya bestämmelser kring dygnsvila med start 1 oktober 2023.

"Vi förstår att förändringarna i Allmänna bestämmelser är till för att skydda oss arbetstagare. Detta för att få en hållbar arbetsmiljö. Dock blir detta inte fallet för oss som arbetar i utryckningsfordon med låg beläggningsgrad", skriver representanter för ambulanssjukvården i länet, som nu slår larm om konsekvenserna av kravet om 11 timmars dygnsvila.

"Vi förstår att förändringarna i Allmänna bestämmelser är till för att skydda oss arbetstagare. Detta för att få en hållbar arbetsmiljö. Dock blir detta inte fallet för oss som arbetar i utryckningsfordon med låg beläggningsgrad", skriver representanter för ambulanssjukvården i länet, som nu slår larm om konsekvenserna av kravet om 11 timmars dygnsvila.

Foto: Isabell Höjman/TT

Debatt2023-06-20 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi förstår att förändringarna i Allmänna bestämmelser är till för att skydda oss arbetstagare. Detta för att få en hållbar arbetsmiljö. Dock blir detta inte fallet för oss som arbetar i utryckningsfordon med låg beläggningsgrad.

Vårt uppdrag innebär att vårda och ta hand om allt mellan den nyfödde till den avlidne. Ambulanssjukvård är en komplex verksamhet där kompetens och erfarenhet är av yttersta vikt för att få våra medborgare att känna sig trygga. Ambulanser i vår region bemannas till stor del av specialistsjuksköterskor med fyra års universitetsstudier samt ambulanssjukvårdare med gedigen erfarenhet och utbildning. Vi genomgår utbildningar kontinuerligt inom bland annat Prehospital sjukvårdsledning, CBRNE (kem, biologiska ämnen, radioaktivitet, nukleärt, explosivt), Advanced medical life support (AMLS), Prehospital trauma life support (PHTLS), pågående dödligt våld (PDV), förlossningsvård, akut omhändertagande av självmordsnära personer samt mer därtill.

Vi har i Region Kalmar idag arbetspass som varar under 24 timmar. Våra ambulanser har en beläggningsgrad på 21-34 procent. Detta innebär att det under arbetspassets gång finns tid för fysisk och mental återhämtning för att klara av att arbeta under ett helt dygn. Det ger också större möjlighet till livsavgörande insatser utan dröjsmål. 

Vi vill påpeka att kravet om 11 timmars dygnsvila innebära att vi måste halvera våra arbetspass – och därmed arbeta dubbelt så många pass. Ambulanssjukvården fungerar inte som arbetet på en vårdavdelning, där en kollega kommer och löser av en annan. Vi kan befinna oss flera mil och flera timmar ifrån vår avlösning. Att vi behöver gå över till att arbeta dubbelt så många pass innebär också dubbelt så många skiftbyten med risk för övertid/oförutsedd händelse (AB § 13 moment 8) som sedan ska kompenseras. När vi ska få kompenserande vila innebär det en överhängande risk att vi kommer att behöva ställa av ambulanser då det inte finns personal att ta in för att en kollega behöver ett par timmars vila, särskilt på ambulansstationer i glesbygd. Detta innebär en säkerhetsrisk för våra invånare och tillika skattebetalare som räknar med att det ska finnas hjälp när de behöver.

Vi har idag stationer vi kallar ”satellitstationer” där ett exempel är Löttorp, som åker till Borgholm för att personal ska skifta, vilket idag sker en gång per dygn. Om vi behöver arbeta halvdygn ska detta ske två gånger per dygn. Vi har ytterligare tre sådana här stationer. Detta innebär att fyra orter kommer att vara utan ambulans i snitt två timmar per dygn. Alltså blir invånarna på dessa orter lämnade dubbelt så lång tid kontra i dagsläget. Tid som kan vara oerhört viktig om de drabbas av en akut sjukdom eller olycka. Detta är orter som ligger avsides som skulle vara svårt att rekrytera personal till om de inte hade skiftbyte på en mer central ort. 

Vi får samtidigt till oss att den här arbetstidsförändringen ska ske utan att regionen vill anställa mer personal då det ligger sparkrav på ambulansverksamheten. Utbildningar som vi idag har kontinuerligt för att säkra att våra medborgare ska få bästa möjliga vård ska sparas in på. Detta samtidigt som regionen har gått ut med att de ska satsa på sina tillsvidareanställda i stället för att ta in bemanningspersonal (protokoll MBL § 19).

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Kommunala företagens arbetsgivarorganisation (Sobona) samt de fackliga motparterna har gemensamt tecknat Allmänna bestämmelser och gjort bedömningen att de nuvarande reglerna om dygnsvila inte uppfyller de minimiregler som anges i EU:s arbetstidsdirektiv (https://skr.se/skr/arbetsgivarekollektivavtal/arbetstid/dygnsvila.68896.html). 

Vi följer idag direktiv från EU då ambulansverksamhet är ett arbete medlemsstater får göra avvikelser ifrån gällande dygnsvila. Detta enligt artikel 17, iii, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden. Vi är en arbetsgrupp som idag i stort sett inte har någon personalomsättning förutom pensionsavgångar. Vi har i princip obefintligt med långtidssjukskrivningar eller utbrändhet. Vi är en arbetsgrupp som trivs med vårt arbete och våra arbetstider. Vi följer EU:s arbetstidsdirektiv och vill därför fortsätta att ha möjligheten att ha kvar dygnstjänstgöring. 

Det är vår fasta övertygelse att detta leder till en bättre vård med mer kontinuitet samt ett hållbart yrkesliv.