Älvräddarna överklagar Yxerndomen – vill ha sjötröskel

Med anledning av att hovrätten avvisat kommunens ansökan av utrivning av regleringsdammen i utloppet av sjön Yxern och ersätta den med en anpassad sjötröskel vill vi från Älvräddarna ge vår syn på saken.

Yxern.

Yxern.

Foto: Tino Åberg

Debatt2024-05-07 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är nedslående att nu konstatera att framtiden för den fina sjön och Yxeredsån är oviss. Att ett av experter väl genomtänkt projekt som var tänkt att, en gång för alla, äntligen få till en bra och miljövänlig lösning för länets största sjö nu skjutits i sank!

Många är nu väldigt besvikna. Om inte kommunen överklagar domen kommer alla dessa, som är betydligt fler än de som inte vill ha en tröskel, känna sig svikna av kommunen. 

Efter att ha läst igenom det beslut som hovrätten lämnat anser vi att flera av hovrättens slutsatser är tveksamma och felaktiga. Älvräddarna har därför lämnat in en gedigen och genomarbetad överklagan där vi förklarar hur vi ser på domen och varför en naturlik sjötröskel i utloppet av Kalmar läns största sjö, Yxern borde byggas. Med en sjötröskel skulle flödet från sjön vidare ut i ån ske helt naturligt, som det gjort i tusentals år. Menar de som motsatt denna lösning att naturen och naturlig avrinning inte fungerar och att människan måste dämma och reglera alla sjöar för att det ska fungera och de bli nöjda…? 

Att detta skulle gynna de biologiska värdena i både sjön och ån är ren fakta, det förstår alla med lite kunskap om vattenbiologi! 

Vi tycker faktiskt det är sorgligt att en handfull lokalbor nedströms Yxern bara ser nackdelar och tror sig kunna mer än erfarna experter. Att de nu lyckats få hovrätten att avvisa kommunernas ansöklan är bara att beklaga. 

En sak de som motsatt sig sjötröskeln med naturlig avrinning måste missförstått är att ån skulle bli torrlagd eller på andra sätt bli ”fördärvad”. 

Fakta är att oavsett dämmen, reglering eller den föreslagna sjötröskeln så är tillrinningen och mängden vatten på årsbasis i systemet detsamma. Det enda som styr detta är nederbörden!

Vad är det för hemskt man tror och påstår ska hända med naturlig avrinning, som här och på alla andra ställen fungerat i tiotusentals år?

Att få saken prövad i högsta instans skulle vara demokratiskt och rättvist mot alla som kämpat för denna tröskel. Man får då förutsätta att högsta domstolen reder ut de frågetecken som finns på ett rättsäkert sätt och samtidigt, oavsett vad utfallet blir, skulle detta bli ett värdigt avslut för alla inblandade. 

ÄlvR har upptäckt flera brister och tveksamheter i domen och har som tidigare nämnts lämnat in en överklagan som vi skulle bli mycket förvånade om inte domstolen tar upp för prövning. Vi hoppas naturligtvis på att även kommunerna överklagar, vilket vi hört att även deras jurist anser, eftersom även de sett att domen innehåller flera brister och det gamla tillståndet orsakar oacceptabelt låga nivåer som skadar sjön och förstör för de människor som bor vid och nyttjar sjön för rekreation. 

Den mycket märkliga domen från 1938 är utformad så att när det är som torrast och tillrinningen som lägst ska dammluckorna öppnas helt, vilket naturligtvis är helt galet och resulterar i att Yxerns nivå sänks så mycket att stora områden blir gyttjiga och torrlagda. 

Denna, genom en minst sagt märklig och dålig dom, skapade, vansinniga och onödiga reglering måste få ett slut! 

För de boende runt sjön, för alla med intresse för djur och natur, är denna situation inte hållbar.

Den tillfälliga vattendom som gällt några år och som hållit sjöns nivå nära naturliga gränser är nu upphävd och nu är det den rent skadliga domen från 1938 som gäller igen… 

Vi konstaterar även att regleringsföretaget har hela ansvaret om domen inte överklagas och ändras och vi är tillbaka till ruta 1. De borde nu vara bekymrade? Fonden som ska bekosta ca 80% av de miljöanpassningar som kommer att krävas, där alla sjöar-och vattendrag inom Nationella Prövningen (NAP) prövas för att få moderna miljövillkor, är stoppad på obestämd tid för vidare ansökningar. 

Dessa miljövillkor ska genom Nationella Prövningen se till att Sverige uppfyller miljöbalkens och Eu:s tvingande krav och normer. Sverige förbundit sig att följa dessa krav och att våra sjöar-och vattendrag ska miljöanpassas. Målet är att våra vatten ska få moderna miljövillkor och uppnå den uppsatta mål-normen ”God Ekologisk Status” (GES) Vilket alla borde tycka är bra?

Om dammen är kvar kommer det kosta stora summor att projektera och bygga en fiskväg och övrig anpassning till moderna miljövillkor. Ska detta då bekostas utan bidrag? Det tror vi inte regleringsföretaget är så intresserade av?

Att dämmet dessutom ligger i en sprängd kanal omgiven av höga bergsidor underlättar ju inte direkt byggande av fiskväg och övrig miljöanpassning.

Allt detta skulle lösas med en sjötröskel som sköter sig själv som den kommunen vill bygga. Dammägarna skulle dessutom slippa att manuellt sköta regleringen eller bekosta en dyr fjärrstyrning av flödet.

På detta tillkommer kostsamma utredningar och omfattande domstolsprocesser. 

Och om hovrätten sagt nu nej till utrivning och inte saken prövas i en högre instans, är den dörren kanske stängd och man måste börja om från början. Miljonerna lär rulla!

Den tillfälliga domen för reglering måste rimligtvis även förlängas tills en acceptabel lösning är på plats. 

Apropå det, så såg vi i samrådsunderlaget att Tekniska verken tolkat om villkoret i tillståndet. Att syftet med villkoret inte var att tömma sjön dvs. öppna luckorna för fullt, utan det var endast ett praktiskt skäl eftersom dammen nedströms ändå dämde upp sjön dvs. den hade samma indämningsområde som sjön. Men den dammen rasade för länge sedan, så nu blir konsekvensen av att man följer villkoret en kraftig avsänkning av sjön.

Alltså, de som ingår i regleringsföretaget har ett rejält problem framför sig att rätta till, och börjar de tömma sjön igen kommer problemen och osämjan om villkoret är att öppna luckorna förutsätter ju det att det finns en damm nedströms….Om nu Tekniska verken har rätt i sina uppgifter?

”I samrådsunderlaget under Nollalternativet står beskrivet att dammluckorna enligt 

domen från 1938 ska öppnas helt vid de lägsta vattenstånden så att vattenkraftverken 

nedströms får tillgång till vatten för energiproduktion. Det stämmer att luckorna ska 

öppnas helt, men bestämmelsen har troligen ingenting med energiproduktion att 

göra. Den troligaste förklaringen till skrivningen är att dammen vid Nykvarn, vid den 

tidpunkt då domen skrevs, fortfarande var i funktion. Detta gjorde att nivån nedströms

Yxern hölls på en sådan nivå att luckorna inte fyllde någon funktion vid de lägsta 

vid de lägsta vattenstånden. Dammen vid Nykvarn är nu delvis raserad vilket gör att vattennivån 

nedströms Yxern är lägre än då domen skrevs.”

Om kommunen inte överklagar, läggs då alltihopa ner eller låter regleringsföretaget försöka få till en ny dom?

Vi är även nyfikna på hur de som överklagande den tidigare dom, om hovrättens beslut står sig, tänkt att man ska lösa situationen nu med en otidsenligt dom? De kan inte heller begära att den tillfälliga domen förlängs utan att processa detta i domstol och de ansvariga måste betala för att man ska klara kraven på moderna miljövillkor och ta ansvar, hur har man tänkt här?

Länsstyrelsen kan inte själva förlänga tiden för den tillfälliga vattendom som hållit nivån på acceptabla nivåer, det måste till en ansökan till Mark och miljödomstolen. Och de tidigare har ju haft som grund att det bara är tillfälligt. Det behövs en permanent lösning.

Urban Hjälte, sakkunnig i vatten-och fiskevårdsfrågor 

Tino Åberg, Älvräddarnas Riksorganisation