Ajöss till kommunens grönytor – eller?

Förtätningsivern i kommunen leder till utarmning av befintliga grönytor. Det är naturligtvis enklast för exploatörerna att söka efter ytor där man slipper omfattande markarbete och har nära tillgång till befintliga vatten- och avloppssystem.

Debatt 24 juni 2022 07:10
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Områden som är aktuella just nu för planering av bebyggelse är Breviksplanen, området kring gamla vattentornet, Stenhamra och den enda lek- och mötesplatsen på hela Tändsticksområdet (den så kallade fotbollsplanen).

I fallet ”fotbollsplanen” skrev samhällsbyggnadsenheten i den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för södra Norrlandet och Tändsticksområdet att man skulle tillskapa en ”likvärdig yta på annan plats”.

Man hittade förstås ingen ”likvärdig yta” i det här bergiga området, så förslaget är en yta på Notviksplanen, i anslutning till båthamnen, vindutsatt och nära vattnet. Den kommer nog aldrig att anläggas, utan var nog bara ett misslyckat försök av samhällsbyggnadsenheten att hitta en nödlösning,

Var finns egentligen barnperspektivet i planprogrammen? Det som verkar ha högst prioritet är ”attraktivt boende” och ”förtätning”. Attraktivt för vilka? Barnfamiljer?

En eloge är på plats till miljö- och byggnadsnämnden som i sitt yttrande till planerna kring gamla vattentornet påtalar att grönytor tas i anspråk för bebyggelse vilket är något man generellt bör undvika. Grönytorna fyller en viktig funktion för allmänhetens möjlighet till rekreation, skriver man.

Det verkar som om miljö- och byggnadsnämnden både tagit del av och tagit till sig det som står i kommunens fastställda översiktsplan (ÖP 2025). Den finns i två varianter, ett huvuddokument och en kortversion. I huvuddokumentet, under rubriken ”Attraktiva livsmiljöer” står på sidan 25 och i kortversionen på sidorna 6-7:
 "Kommunens ställningstagande
- Grönområdens styrkor lyftes och värnas gentemot andra exploateringsintressen".

Jaha! Hur kommer det sig då att kommunen nu vill tillåta exploatering av fyra grönområden ?

Jodå! Det som står i ÖP 2025 är inte bindande, det är bara vägledande, vilket verkar betyda att man kan strunta helt i vad som skrivits där. 

Hmm! Enligt svenska akademins ordlista (SAOL) betyder vägledande ”som utgör rättesnöre” där rättesnöre betyder ”norm eller förebild” och där norm betyder ”regel”.

Vänsterpartiet angav nyligen att de vill slå vakt om tätortsnära grönytor. 

Bra! Vad anser de andra partierna?

Under rubriken ”Mötesplatser” på sidan 26 i huvuddokumentet står:
”Attraktiva mötesplatser är viktigt för att locka till spontana och planerade möten mellan människor.”

Det som planeras just nu är att bygga bort attraktiva mötesplatser utomhus.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa