Ändrat upptagningsområde bästa alternativet för barnen

Majoriteten i barn- och utbildningsnämnden ger sin syn på ärendet gällande Ludvigsborgskolans och Ellen Keyskolans upptagningsområden.

Debatt 15 december 2021 08:56
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 14 december hade nämnden att hantera ärende om Ellen Keyskolan och Ludvigsborgskolans upptagningsområden. Förvaltningen har under en längre tid arbetat med frågan, vilket också har framgått i media den senaste tiden. 

Vårdnadshavare till barn på Marieborgskolan har riktat kritik, då man ansett att det varit kort om tid från ord till handling. Vi håller med om den kritiken. Från dess att information getts till elever och vårdnadshavare har det inte varit mycket tid fram tills beslut skulle fattas. Nämnden har sedan sommaren fått rapporter om att Ellen Keyskolan inte kan rymma alla elever från norra stadsdelarna till höstterminen 2022. Den del som dröjt, och som måste genomföras på skola, är barnkonsekvensanalysen. Den analysen har tyvärr dragit ut på tiden, men vi har till slut fått en tydlig bild från eleverna.

Förvaltningen lämnade till nämnden två förslag, alternativ 1 som innebar att Marieborgskolans elever framgent tillhör Ludvigsborgskolans upptagningsområde från höstterminen 2022. Alternativ 2 innebar att det först gäller höstterminen 2023. Nämnden beslutade att gå på alternativ 1.  

Alternativ 2 hade inneburit att de som ska börja högstadiet nästa höst i Västervik hade ställts mot varandra enligt relativ närhetsprincip. Elevernas önskemål har varit att man får med sig några kompisar från nuvarande klass när man börjar 7:an. I alternativ 2 kan inte detta garanteras, utan vissa elever riskerar att bli utan sina tidigare klasskamrater vilket ofta är en trygghet.  

Moderaterna valde att yrka på återremiss, där kontoret då skulle kolla med friskolorna om dom inte kan tänkas hjälpa till. Detta är för oss inte ett alternativ då friskolan i staden med största sannolikhet ändå blir full till hösten och problemet kvarstår. Samtidigt så ifrågasätter vi rimligheten i det när vi redan har skolplatser i staden. Det är för oss inte ett klokt sätt att hantera våra gemensamma skattemedel.

Nästa alternativ skulle då bli att införa skolval. Om kommunen inför skolval så innebär det att ansökningsperioden är öppen mellan jan-feb, och besked om skolplacering kommer i april-maj. Detta är inte något vi vill se då tid från besked om skolplacering till skolstart blir alldeles för kort i vår mening samtidigt som elever inte garanteras ha med sig några kompisar från nuvarande klass.  

Vi är övertygade om att det nu finns gott om tid att ställa om, och att vänja sig vid det nya upptagningsområdet. För oss var detta det bästa alternativet för barnen i Västerviks stad. Barnens högsta vilja (utöver att inte behöva byta upptagningsområde) har varit att kunna få med sig några klasskompisar in i nästa stadie. Det kunde bara garanteras genom alternativ 1.  

Transparens och öppenhet är viktigt. Vi tar åt oss av kritiken som framkommit. Vi är heller inte nöjda med kommunikationen.

Marcus Fridlund (S), ordförande  
Annette Torstensson (C), 1a vice ordförande  
Per Sverud (MP), ersättare  
Barn- och utbildningsnämnden Västerviks kommun


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa