Debatt Skriver med anledning av Jon Sjölanders (M) motion om att skrota en södra infart, vilket blir fallet om denna populism får råda i motsats till politisk samling kring viktiga frågor som satsningar på infrastruktur kräver. Allt under förutsättning att vi vill ha en kommun och stad som utvecklas och förbättras till gagn för invånare, näringslivet, turismen, Gotlandstrafik, hamnutveckling med mera.

Utredningar kring en Södra infart till vår stad har pågått i olika omfattningar i över 50 år.

Sedan 2010 har det dock varit i en mer omfattande takt och med en tydlig politisk inriktning att detta ska bli verklighet, vi har beslutat i bred majoritet (S, M, C, L, MP) att infarten ska färdigprojekteras oavsett hur stort ansvarstagande Trafikverket för tillfället tar.

Detta har inneburit att vi har satsat cirka åtta miljoner sedan 2016 och att det i dagsläget finns beslutade medel på fem miljoner kronor för färdigställande av vägplan för att kunna starta själva byggnationen.

I den bästa av världar skulle en vägplan vara färdig att lämnas in 2021. När den sedan blivit antagen går det att gå igång med projektering, markundersökning, bygghandlingar samt upphandling av entreprenörer. Om allt går utan störningar skulle en byggstart vara möjlig kring 2022 och ett färdigställande 2025. Total kostnad redovisad för både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige är 351 miljoner. Skulle en ny utredning startas som Jon Sjölander (M) önskar blir det ingen ny infart på minst 20 år. Viktigt för näringsliv och arbetsmarknaden att känna till.

Nyttan av en södra infart har vidimerats av både Trafikverket, räddningstjänsten, regionen, sjukhuset, hamnoperatören, samt industrier och företag, fastighetsägare med flera:

• Ökad tillgänglighet och säkerhet, minskad sårbarhet.

• Betydligt bättre transportsäkerhet och kvalitet på tunga transporter.

• Snabbare och säkrare insatstider för ambulans och räddningstjänst.

• Regionförstoring söder- och västerut främst.

• Förlängning av riksväg 40 Göteborg–Västervik.

• Snabbare, bättre och miljövänligare kollektivtrafik och cykelväg till Gunnebo.

• Mycket ökande tillgänglighet till sjukhuset för de dryga 50 000 utanför tätorten.

• Möjliggöra en satsning på utbyggnad och utveckling av tätorten söderut (Hornsområdet) Campus, gymnasium samt utveckling och tillgängliggörande av Bökensvedområdet med mera.

Om och kring detta borde vi enas politiskt och tydligt visa omvärlden att vi är en kommun som strävar efter utveckling och visar handlingskraft.

Kan vi inte inom lokalpoltiken enas om gemensamma ambitioner som är viktiga för kommunens utveckling, blir det svårt för att inte säga omöjligt att få andra aktörer såsom region eller stat att satsa stora resurser på exempelvis väg 35 och/eller Tjustbanan.

Jag välkomnar verkligen mera av dialog med exempelvis näringslivet, men att krydda den dialogen med lite handlingskraft vore är min övertygelse betydligt mer trovärdigt och effektivt.