Debatt Kalmar län har stora möjligheter. Vi har exempelvis en besöksnäring i världsklass, en industri som står sig väl i den globala konkurrensen och gröna näringar som är Sverigeledande. Samtidigt finns det stora utmaningar. Regionen har under lång tid varit satt på undantag, inte minst när det gäller statliga infrastruktursatsningar. En del av detta har berott på vår egen oförmåga att kraftsamla oss. Kalmar län behöver därför bli bättre på att samlas kring ett antal stora reformer som kräver samverkan både över kommungränserna och de gamla politiska blockgränserna. Region Kalmar läns uppgift är att skapa enighet och flytta fram regionens positioner tillsammans. Vi behöver tala med en stark röst gentemot myndigheter och staten.

Vi behöver också inse att vi i mångt och mycket kan påverka framtiden själva. Det räcker inte att vi är överens om vad vi tycker att staten ska bidra med. Regionen behöver även själv ha mod att prioritera och våga välja ut vad vi ska satsa på. Vi vill i Länsunionen (S, C och L) peka ut några av de utmaningar som vi tror att regionen behöver ta sig an:

1. Satsa på högre utbildning, forskning och kompetensförsörjning. Regionen behöver arbeta brett för att bättre matcha näringslivets och samhällets behov av medarbetare med rätt kompetens till rätt arbete. En stark motor i det arbetet spelar självklart Linnéuniversitetet. Vidare behöver vi bland annat verka för fler yrkeshögskolekurser i länet, insatser för att underlätta för nyanlända att etablera sig och stärka vuxenutbildningen och folkhögskolornas betydelse.

2. Öka investeringarna i bättre kommunikationer. Ska hela Kalmar län utvecklas krävs det att näringsliv och människor får likvärdiga möjligheter till företagande, arbete och boende. Vi behöver därför se till att bygga ut kollektivtrafiken och öka investeringarna i bredband, vägar, hamnar och järnvägar. Regionen behöver få till ett Sydostpaket för att lyfta den regionala infrastrukturen till en konkurrenskraftig nivå.

3. Öka inflyttningen och bygg fler bostäder. Kalmar län har fantastiska boendemiljöer och borde kunna erbjuda fler människor att bosätta sig i närheten av vår unika natur- och kulturmiljö. Länets sammanlagda kuststräcka är landets längsta. I vår del av landet skulle det därför kunna byggas betydligt mer, särskilt i ett läge då storstäderna inte hinner bygga i den takt som krävs.

4. Utvecklingen ska vara grön och hållbar. I Kalmar län både odlas, produceras och tillverkas mat som resten av landet behöver. Detta ger arbetstillfällen och ett öppet levande landskap. Vi vill utveckla vår region som ett strakt profil-län inom maten, fortsätta omställningsarbetet mot att bli helt fossilbränslefria och prioritera arbetet med Agenda 2030 som är FN:s Globala mål för en hållbar utveckling.

Nu behövs det ett starkt regionalt ledarskap. Ett ledarskap som skapar möjlighet och en plattform för att möta länets alla utmaningar. Ett ledarskap som behöver vara starkare och mer enat än någonsin tidigare.