Debatt Tack vare bättre motorer och ökad användning av biodiesel har utsläppen av koldioxid från lastbilstrafiken i Sverige minskat med 25 procent sedan 1990 trots att antalet körda kilometer ökat med 32 procent. De står nu för 7 procent av de svenska utsläppen totalt men smartare logistiklösningar och ny teknik för att ytterligare få ner utsläppen ligger redan på bordet. Både Scania och Volvo har till exempel plockat fram ett antal olika lastbilar som kan köras på en mängd olika förnybara drivmedel.

Svensk klimatpolitik är också en exportstrategi där vi genom att våra lösningar blir förebilder för andra länder får möjlighet att sälja svensk teknologi. Sverige bör därför utvecklas till en permanent världsutställning för modern hållbar teknik och politiken bör utveckla regelverk som på olika sätt stöttar nya godstransportlösningar så att de kan gå från testbäddar till verkliga kommersiella exempel.

Här är fyra förslag som både kan bidra till snabbt minskade utsläpp av växthusgaser och samtidigt premierar utvecklingen av ny exportvänlig lastbilsteknik.

1. Modernisera fordonsparken genom att införa en lastbilsbonus. Det kan göras genom att öka avdragsrätten för nya lastbilsmodeller som på ett betydande sätt minskar utsläppen av både koldioxid och hälsovådliga utsläpp.

2. Koppla samman de vägsträckor där 74-tons lastbilar är godkända med de järnvägsstationer där omlastning till och från järnväg kan ske.

3. Ersätt lastbilarnas fordonsskatt med en ny och kraftigt differentierad ekoskatt. Det nya eurovinjettförslaget i EU ger ökade frihetsgrader för medlemsländerna att differentiera skatterna utifrån klimatmålet. Det möjliggör en skatteväxling från fasta till rörliga belopp som kan anpassas efter olika lastbilar men också variera beroende på vägtyp och region. Även drivmedelsskatten kan på sikt växlas mot ekoskatt om man vill uppnå en mer korrekt prissättning av enskilda lastbilstransporter. Ekoskatten blir i likhet dagens bränsleskatt inte en skatt på avstånd utan styr mot vissa övergripande mål. En ekoskatt kan till exempel ge 75 procent rabatt för nya moderna lastbilar, undanta alla små grusvägar/skogsbilvägar, och ha en mycket låg nivå norr om Gävle.

4. Utveckla antalet elvägar där järnvägen inte konkurreras ut som t ex mellan stora terminaler, hamnar och industrier.

I svensk debatt finns en tendens att ställa olika transportslag mot varandra fastän det som egentligen behövs är en ökad samverkan mellan transportslagen. Även om godstågen och sjöfarten behöver öka sina andelar kommer lastbilarna inom en överskådlig framtid att vara dominerande. För att nå riksdagens mål om att sänka utsläppen från transporterna med 70 procent till år 2030 måste transportsystemet optimeras och politiken stimulera hållbara lösningar som också kan spridas till omvärlden.