Jämställdheten är på glid i den nya regionen

15 mars 2019 04:00

För Vänsterpartiet är jämlikhet och jämställdhet två grundpelare. Det räcker inte att bara jobba för det ena, utan båda är en förutsättning för att vi ska kunna skapa ett samhälle för alla. Tyvärr märks det väldigt tydligt att Vänsterpartiet inte längre är med och styr i Region Kalmar län.

När vi satt vid makten och hade ansvaret för jämställdheten så utsågs Kalmar län till Sveriges mest jämställda landsting. När landstinget Kalmar län blev Region Kalmar län och den nya S-C-L-majoriteten tog fram en ny gemensam plan för kommande tre år så lyser ordet jämställdhet med sin frånvaro.

Och konsekvenserna är tydliga. Borta är den utbildningsplan i jämställdhet för alla medarbetare som påbörjades när vi satt i majoriteten. Borta är analysen av oskäliga könsskillnader med beslut att åtgärda dem. Borta är den checklista för jämställda beslut som Regionförbundet använt sig av förra mandatperioden. Och så vidare.

Även i den politiska representationen märks en stor skillnad mot tidigare. Nu är det tre män i toppen på de tre styrande partierna istället för som tidigare en man och två kvinnor. I kollektivtrafiknämnden sitter på ordinarie platser endast män, inte en enda kvinna. Likadant ser det ut i många av de viktiga presidierna.

Vänsterpartiet anser att jämlikhets- och jämställdhetssträvande måste vara en integrerad del av allt regionalt arbete och prägla arbetssätt, rutiner, analyser och uppföljningar. Det är endast så vi kan säkerställa att kvinnor och män ges samma förutsättningar att få tillgång till resurser och inflytande oavsett bakgrund.

Vi vill att regionen ska stödja kvinnor i uppdraget som ledande politiker för att bidra till att antalet kvinnor ökar på ledande politiska positioner. Regionen ska verka för jämställda arbetsvillkor och en jämställd lönepolitik och bidra till utvecklingen av kvinnofridsarbetet med ett ökat fokus på våldsförebyggande arbete.

Vi behöver se till att jämställdhet, liksom jämlikhet, är en naturlig och självklar del i alla regionens verksamheter och beslutsprocesser. Därför fortsätter vi att motionera och interpellera för att

Regionplanen årligen ska genomgå en granskning ur jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv.

SKL:s checklista för jämställdhetsanalys skall användas vid all beredningen, beslutsfattande och uppföljning.

Förvaltningarna verksamhetsplaner skall genusgranskas och könsskillnader vad gäller vårdresurser och resultat kartläggas och åtgärdas.

Jämställdhetsutbildning för samtlig medarbetare ska genomföras.

Könsuppdelad statistik på tre pronomen ska införas.

Det går inte att tro att jämställdhet händer av sig själv, när makt utmanas krävs att det finns de som ligger på och kräver saker och kräver förändring. Jämställdhetsambitionerna har försvunnit från dagordningen när Vänsterpartiet inte längre har ansvar för frågorna. Det gör skillnad vem som sitter vid makten!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Linda Fleetwood regionråd i opposition Vänsterpartiet Region Kalmar län