Värna landets åkermark

30 oktober 2013 00:01

Runt om i vårt område planerar kommuner att bebygga god åkermark. Åkermark som långsiktigt behövs för att säkerställa att vi har mat på bordet. I en värld där vi kan kasta lika mycket mat som vi äter kan påståendet kännas främmande, men vi möter en annan framtid.

Med en hög befolkningstillväxt når världen en befolkning av 10,6 miljarder människor till år 2050, med låg tillväxt 7,4 miljarder, enligt FN rapporten World population to 2300. Fler personer än vi någonsin varit tidigare. Under samma tid antas 67 miljoner hektar jordbruksmark försvinna. Samtidigt sker klimatförändringar som omformulerar våra levnads- och odlingsvillkor. Vårt nuvarande konventionella jordbruk, som är beroende av fosfor till konstgödning, står inför att fosfor kommer att vara en bristvara till år 2030, enligt Peak fosfor teorin. En minskad livsmedelsproduktion möter en drastiskt ökande befolkning.

De svenska åkermarkerna som kommunerna först låter bebygga är oftast de bästa, eftersom städerna växt upp i områden med högavkastande jordar som kan föda befolkningen. Men även åker som vi anser dåliga här är globalt sett goda. Trots det finns det i Sverige inget lagligt skydd för åkermarken, som i Norge och Danmark. Därför lockas kommunerna att bebygga åkermarken, med tillväxt under mandatperioden i tanken. Istället för att värna mat på bordet och den lokala ekonomin långsiktigt.

Som situationen ser ut är det lätt och billigt att bebygga åkermark. Men inte ansvarsfullt. Om inte kommunerna kan ta sitt ansvar i frågan bör det kommunala planmonopolet regleras eller tas ifrån dem. Bygg högre och på skogsmark, om det måste byggas. Logistik- och köpcentrum på bästa åkermark ska inte vara ett alternativ till att odla mat.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!