Okunniga argument om köttskatt

7 juli 2015 00:00

Nu drivs en kampanj för en särskild miljöskatt på kött. Som anledning anförs dess förmenta utsläpp av koldioxid och metan, som antas värma klimatet. Kossor fiser ju metan, som anses vara en mycket mer potent växthusgas än koldioxid. I Rapport och Aktuellt påstod nyligen en professor vid Lantbruksuniversitet att ett kilo kött orsakar lika mycket ”klimatutsläpp” som tio liter bensin. Men det är orimligt.

Till stöd finns Naturvårdsverkets rapport nr 6653 från februari, som skrivits av 13 akademiker varav fem professorer. Där anges siffror på miljöbelastningen av olika livsmedel baserade på ”en sammanvägd bedömning från flera källor”. Till utsläppen räknade man användningen av fossila bränslen för transporter och tillverkning av konstgödsel. Dock är dessa bidrag små räknat på ett kilo kött.

Men man behöver inte räkna så mycket. Vi vet att all mat består av kolföreningar, med undantag av vatten och salt. Växterna tar koldioxid från luften, djuren äter växterna och vi äter djurens kött. Slutet på alla dessa processer är förruttnelse, där koldioxid och metan bildas så att kolet återföres till naturen.

Alltså: Kolet i maten har tagits från luften och det återgår till luften. Det är ett naturligt kretslopp. Det är endast förbränning av fossila bränslen som ökar luftens halt av koldioxid. Att likställa kött med bensin är ytterst okunnigt.

Argumenten för en köttskatt av klimatskäl är rent nonsens.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!