Camping får nej av länsstyrelsen

Länsstyrelsen river upp ett beslut om dispens från strandskyddet som miljö- och byggnadsnämnden har fattat. Det gäller en camping i Helgenäs.

21 december 2016 22:30

Det var i början på juli i år som miljö- och byggnadsnämnden gav dispens från strandskyddet för en mindre camping i Helgenäs. På en tomt intill silon fick Shawkat AB klartecken till att göra i ordning en ställplats för fem husbilar och uppföra en container.

Beslutet har senare överprövats av länsstyrelsen, som nu alltså säger nej. Länsstyrelsen delar inte nämndens uppfattning att det skulle finnas särskilda skäl, som motiverar att göra undantag från strandskyddet.

Ställplatsen för husbilar anses begränsa allmänhetens tillträde till området. Som andra exempel på sådant som hindrar allmänhetens tillträde till en plats nämns staket, bryggor, grillplatser, lekplatser, flaggstänger, upplag för sprängsten och trädgårdsland.

Länsstyrelsen är också rädd att campingen ska orsaka "stort slitage på den omgivande naturmiljön" liksom "föroreningsrisker och annan påverkan på både land- och vattenmiljön".

Miljö- och byggnadsnämnden anser i ett yttrande till länsstyrelsen att områdets rekreationsvärde har ökat, då det har gjorts i ordning för att passa verksamheten. Om verksamheten tillåts, kommer det att leda till en kontinuerlig skötsel av området.

Nämnden anser också att intrånget i allemansrätten "väger lätt jämfört med den vinst för Helgenäs som skapas, genom en skött, strandnära parkmiljö och genom etablering av en enklare butik på orten".

I yttrandet konstaterar nämnden att beslutet i övriga delar, det vill säga nyuppförande av fem campingstugor, inte har överprövats. Det upphävs därför inte heller.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ingrid Johansson-Hjortvid