Ung man blev utan nödvändig vård

Vårdhemmet fick aldrig något besked om fortsatt vård av den unge mannen. Därför riktat justitieombudsmannen allvarlig kritik mot socialnämnden i Västerviks kommun.

4 juli 2019 06:00

Socialnämnden får kritik eftersom nämnden låtit vården av en ung man upphöra utan att ha utrett saken först. Den unge mannen kom till Sverige som ensamkommande 2014.

Den unge mannen behövde vård enligt paragraf tre i lagen med särskilda bestämmelser för vård av unga, LVU. Hösten 2016 var han placerad på ett av Statens institutionsstyrelses ungdomshem. Han hade tidigare varit placerad på ungdomshem.

I och med att den unge mannen fyllde 18 år ansåg Västerviks kommun att ärendet var avslutat för deras del – och att ansvaret borde gå över till Migrationsverket. Trots att hemmet ansåg att mannen behövde fortsatt vård avslutades behandlingen.

Justitieombudsmannen, JO, påpekar att det inte var korrekt att avsluta vården av honom enbart på grund av att han fyllde 18 år. Vård med stöd av tredje paragrafen i LVU kan endast upphöra om personen inte längre behöver vård eller omsorg och hen fyller 21 år.

Socialnämnden utredde inte och fattade inte heller ett formellt beslut om att vården kunde upphöra. JO menar också att nämnden har kunskapsbrister gällande LVU, lagen med särskilda bestämmelser för vård av unga.

– Det är mycket oroande att nämnden tycks ha trott att beslutet om att avsluta X:s placering vid Y-gården även innebar att vården av honom därigenom upphörde, skriver justitieombudsmannen Thomas Norling i sitt beslut.

Han skriver också att hanteringen av ärendet är oacceptabel och att nämnden förtjänar allvarlig kritik. JO är förvånad över att nämnden inte inser att handläggningen var bristfällig i flera avseenden samt att socialnämndens redogörelser inte stämmer med de uppgifter JO har tagit del av.

Justitieombudsmannen har skickat en kopia av beslutet till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, eftersom det är IVO som är tillsynsmyndighet.

JO menar att nämnden har kunskapsbrister gällande IVO, hur kommenterar du det?

– Har vi haft det, så har vi tagit till oss utifrån det JO sa, säger socialchef Jörgen Olsson.

Han tillägger att socialtjänstens personal inte har kunnat se att det finns någon systematik i hur ärendena hanterats.

– Det här var ett väldigt speciellt ärende.

Enligt Jörgen Olsson har IVO besökt socialtjänsten. Syftet med besöket var att titta på andra ärenden som socialtjänsten hanterat. Men än har inget svar kommit från IVO.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Karin Hertz

Ämnen du kan följa