Totalt 480 personer hade skrivit på listorna. Jenny Wallberg, som tagit initiativ till namninsamlingen, lämnade över listorna till kommunalrådet. Ett 20-tal personer hade samlats i regnet för att visa sitt stöd för saken.

Jenny Wallberg vill att området i Västervik, som nu är föremål för ett planprogram, ska bli naturreservat. Det är mer än 50 hektar totalt och omfattar Lögarbergen samt nyckelbiotopen intill och angränsande ängar och beteshagar, även bakom förskolan Ekbacken samt Tändsticksberget.

– Tre oberoende naturvårdsexperter på länsstyrelsen och skogsstyrelsen säger att de här tre nyckelbiotoperna har naturreservatskvalitet. Där finns arter som är EU-skyddade, bland annat läderbagge, säger Jenny Wallberg.

Artikelbild

| Daniel Niklasson, planarkitekt, berättade lite mer om planprogrammet.

Hon menar att det strider mot EU:s art- och habitatdirektiv att exploatera ett sådant här område.

– Vi har en kärlek till den här naturen. Vi vill att naturens pussel överlämnas i sin helhet till våra barn och barnbarn.

I sammanhanget tog hon även upp problemet med att djur- och växtarter utrotas i världen, och efterlyste en kompletterad inventering av naturvärdena i det aktuella området.

Tomas Kronståhl välkomnade åsikter i frågan, eftersom det hela går ut på att undersöka vad som är möjligt och lämpligt att göra i området.

Artikelbild

| Tomas Kronståhl tar emot namnlistorna av Jenny Wallberg.

– Det är ju inte säkert att vi är oense, påpekade han.

Daniel Niklasson, planarkitekt på kommunen, berättade lite mer om vad som händer i ärendet. Just nu håller kommunen på och stämmer av med markägare och intressenter vad de har för önskemål. De tittar på vilka områden som är möjliga att bebygga.

Ett planprogram tas fram innan det blir någon detaljplan, för att slippa reda ut alla frågor i varje enskild detaljplan sedan.

För att få en fungerande helhet, väljer man att ta med ett ganska stort område. Även Notholmen ingår i planprogrammet.

Först efter semestrarna kommer ett förslag till planprogram att tas fram. Det går sedan ut på remiss under hösten.

När det finns önskemål om att bygga, till exempel hus eller vägar, vägs alltid olika intressen mot varandra. Så är det även i den här planprocessen.

– Nyckelbiotoper har i regel ett väldigt starkt skydd vid planläggning, sa Daniel Niklasson.

Däremot ansåg han inte att det måste till ett naturreservat för att skydda området.

– Det kan även skyddas genom planläggning.