Även Sverigedemokraterna är minst sagt kritiska till den process som lett fram till beslutet. Martin Kirchberg (SD) sparar inte på krutet. Han hävdar att majoriteten hanterat frågan på ett sätt som tyder på ”maktfullkomlighet och arrogans”.

Det var på torsdagskvällen som ett extrainsatt regionfullmäktige hölls för att behandla ärendet ”Verksamhetsförändring vid den medicinska intensivvårdsenheten vid Oskarshamns sjukhus”. Detta efter att frågan återremitterades vid förra veckans ordinarie regionfullmäktige.

Det blev en stundtals het debatt under mötet som pågick i nästan tre timmar.

Artikelbild

| Malin Sjölander tycker att beslutet att ta bort två intensivvårdsplatser i Oskarshamn fattades på tok för snabbt.

Malin Sjölander menar att det inte förts tillräckligt djupgående samtal med dem som är direkt berörda – vårdpersonalen.

– Det här är inte tillräckligt väl underbyggt och förankrat, menar hon.

Gudrun Brunegård (KD) är inne på samma linje:

– Det är sorgligt att länsunionen (S, C och L) beslutat att lägga ned IVA i Oskarshamn. Sorgligt både för den forcerade och rumphuggna demokratiska processen, och för att man inte velat ta till sig viktiga synpunkter från personalen, skriver hon i ett pressmeddelande.

Malin Sjölander igen:

– Från oppositionens sida hade vi velat återremittera ärendet en gång till så att en fördjupad konsekvens- och riskanalys hade kunnat göras.

Martin Kirchberg (SD):

– Vi är rädda för att de boende i mellanlänet får en sämre vård till följd av detta och att intensivvårdskompetensen försvagas.

Anders Henriksson (S) är regionstyrelsen ordförande och han tycker att det saknas fog för kritiken.

– Utredningen innehåller 17 bilagor. Vi har fört samtal med väldigt många, på samtliga kliniker. Vi tycker att undersökningen är så pass omfångsrik att vi kan känna oss trygga med beslutet.

Han understryker att initiativet grundar sig på att behoven och förutsättningarna har förändrats.

– Beläggningen på enheten har minskat och det har blivit svårare att rekrytera medarbetare med följden att man tvingas ta in hyrpersonal.

Beslutet innebär att två av fyra IVA-platser försvinner i Oskarshamn, att avdelningen istället kommer att vårda patienter som har ett större vårdbehov men som inte är i behov av medicinsk intensivvård, till exempel respiratorvård. De patienterna ska istället transporteras till Länssjukhuset i Kalmar eller sjukhuset i Västervik.

Förslaget röstades igenom med siffrorna 36–30.