Det visar den prognos som gjorts efter att siffrorna för årets första åtta månader sammanställts. Den stora förklaringen till grundskolans underskott är högre personalkostnader än väntat, bland annat på grund av fler elever som är i behov av särskilt stöd.

Fövaltningschefen Magnus Bengtsson säger att å ena sidan måste kommunen ge eleverna det stöd som de har rätt till enligt lag, å andra sidan gör man en översyn för att se om man kan göra det på ett mer effektivt sätt.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Anette Torstensson (C) säger behoven i den här elevgruppen varierar.

Artikelbild

| Magnus Bengtsson, barn- och utbildningschef,

– En del behöver främst pedagogiskt stöd, medan andra är i behov av sociala insatser.

Ordföranden Gunnar Jansson (S) pekar på några positiva faktorer i delårsrapporten. Som vi berättade om för några dagar sedan så har meritvärden och andelen elever med gymnasiebehörighet stigit jämfört med föregående år.

Gymnasiet ser ut att göra ett överskott på 5,5 miljoner kronor jämfört med budget. Det beror bland annat på lägre lönekostnader, och att en del kostnader för ombyggnationen kommer senareläggas.